Saturday, 18 August 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสื่อการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน จำนวน 200 ชุด ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ สื่อการเรียนการสอนดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการความรู้ด้านพลังงานในทุกสาระวิชา ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยจัดทำเป็นคู่มือครู ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดนิทาน อนิเมชั่น บัตรคำศัพท์ และบัตรรูปภาพ

then

CSR Video

X

Right Click

No right click