Monday, 23 April 2018

สัมมนารับฟังความคิดเห็น
“ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)”

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)” เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำร่างแผน PDP 2015 ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมี นายชวลิต พิชาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

then

CSR Video

X

Right Click

No right click