Saturday, 18 August 2018

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี ลงนามสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.

กรุงเทพฯ : บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน SUEZ และบมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (WHAUP) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์  เปิดเผยว่า CCE ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 6.90 เมกะวัตต์  อายุสัญญา 20 ปี

นายเบรนดอน กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโกลว์ในการที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Carbon-light technologies)

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำรายงานฯ พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนตุลาคม 2560 ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 24-26 เดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท (หรือประมาณ 43 ล้าน เหรียญสหรัฐ)

นายสตีฟ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUEZ Asia กล่าวว่า SUEZ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะและน้ำ) โดยประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะ เกือบ 60 แห่งทั่วโลก  พร้อมให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อเป็นการรับประกันว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานระดับโลก และสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมในการกำจัดกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป้าหมายของเราคือให้การสนับสนุนหน่วยท้องถิ่นของภาครัฐในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการแปลงขยะให้เป็นพลังงานสีเขียว (Green Energy)

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ www.engie.com  และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th

เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99  ธุรกิจหลักชนิดแรกของ WHAUP คือธุรกิจสาธารณูปโภค ได้แก่การจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช และผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม

ในด้านธุรกิจพลังงาน WHAUP ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 350 เมกะวัตต์ บวกกับอีก 190 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

WHA Group เป็นผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.wha-up.com , และดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ได้ที่เว็บไซต์ www.wha-group.com

เกี่ยวกับบริษัท SUEZ

เราเป็นผู้จุดประกายการปฎิวัติทรัพยากรธรรมชาติให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โลกเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในรูปแบบเมืองที่มีจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา ความขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ การรักษาไว้ การใช้อย่างเหมาะสม และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน Suez(Paris: SEV, Brussels: SEVB)ผลิตและจัดหาน้ำดื่มให้กับประชากรมากกว่า 92 ล้านคน ให้บริการในด้านการบำบัดน้ำเสียให้กับผู้คนมากกว่า 65 ล้านคน จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากกว่า 34 ล้านตัน รวมไปถึงการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์จำนวน 16 ล้านตันในแต่ละปีและผลิตพลังงานทดแทนให้ท้องถิ่นมากกว่า 7,000 กิกะวัตต์- ชั่วโมง ด้วยจำนวนบุคลากรราว 82,530 คน ของSUEZ ในห้าทวีปทั่วทุกมุมโลก SUEZ จึงเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรค์ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จวบจนเป็นที่มาของความสำเร็จในด้านผลประกอบการ ทำให้SUEZ มีรายได้มากกว่า 15.1 ล้านล้านยูโร ในปี 2558

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUEZ ได้ที่ www.suez-environnement.com

then

CSR Video

X

Right Click

No right click