Wednesday, 19 September 2018

คณะผู้บริหารและทีมงาน BIZ FOCUS   MAGAZINE ร่วมบริจาคของใช้เด็กอ่อน ขนมขบเคี้ยว นมกล่องยูเอชทีและของเล่นพัฒนาทักษะให้แก่น้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 3-6 ขวบ ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย    โดยมีคุณศศินันท์ นิลจันทร์สิริ ผู้อำนวยการอนุบาลดวงประทีป เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขของทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้และผู้รับ โดยมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ เช่น การมอบขนม นมและอาหารให้แก่น้อง ๆ รวมทั้งการเยี่ยมชมห้องเรียน เป็นต้น

BIZ FOCUSตระหนักดีว่าเด็กคือรากฐานความสำเร็จของอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นเราทุกคนควรให้ความเอาใจใส่แก่เด็กๆ ทุกคน

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของ BIZ FOCUS   MAGAZINE ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ BIZ FOCUS   MAGAZINE ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นพันธมิตรและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งส่งผลให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ISSUE_029, October 2012

then

CSR Video