Wednesday, 19 September 2018

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานนิตยสาร  Biz Focus   ร่วมมอบของบำรุงทั่วไปให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์โดยมี แพทย์หญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2555 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ISSUE_030, November 2012

then

CSR Video