Monday, 16 July 2018

“อบต.บ้านระกาศ” เนรมิตอาคาร สนง. ใหม่

อบต.บ้านระกาศก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ด้วยงบ 26 ลบ.เพื่อรองรับการให้บริการของประชาชน พร้อมเปิดให้บริการ พ.ย. นี้

คุณนุภาพ ฉันทนไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ (อบต.บ้านระกาศ) เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ปัจจุบันตัวอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยใช้งบประมาณจำนวน 26 ล้านบาท  เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนทีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอาคารสำนักงานใหม่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 23 ไร่ มีความสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 ส่วนของผู้บริหารกับส่วนการคลัง, ชั้น 2 สำนักปลัดกับกองช่าง และชั้น 3 ส่วนของกองสาธารณสุขกับกองการศึกษาและห้องประชุมใหญ่ของสภาตำบล พร้อมทั้งยังมีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วย

“วัตถุประสงค์ที่เราสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เนื่องจากที่ทำการเดิมของเรานั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านระกาศ แต่อาศัยอยู่ในที่ทำการอำเภอบางบ่อซึ่งมีระยะทางไกล จึงทำให้การคมนาคมของประชาชนที่มาติดต่อประสานงานจะเดินทางค่อนข้างลำบาก รวมทั้งประสบปัญหาในการลงพื้นที่ชุมชนที่ยากและล่าช้า ดังนั้นหากย้ายไปที่ตั้งใหม่จะช่วยให้การเข้าไปพัฒนาในหมู่บ้านสะดวกขึ้น เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนติดต่อได้สะดวก

นอกจากนี้ ในอนาคตเรามีแผนที่จะทำเป็นสถานที่สำหรับการประชุมมีงานจัดเลี้ยง และสวนสาธารณะให้ชาวบ้านได้ใช้งาน เพราะเรามีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ที่เราสร้างอาคารสำนักงานใหม่แห่งนี้เป็นที่ดินสาธารณะที่ใช้ทำเกษตรกรรม เราจึงได้ประชุมกับทางจังหวัดในการปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ราชการ โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณปี 2556 จากภาครัฐ” คุณนุภาพ กล่าว 

ด้านหลักการบริหาร อบต.บ้านระกาศ จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้เข้ามาพูดคุยในปัญหาต่างๆ โดยในทุกๆ ปีจะมีการทำประชาคมร่วมกับประชาชน ซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
     2. เพื่อเป็นเวทีกลางเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของ อบต.
     3. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้วางแผนพัฒนาได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน 
     4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
     5. เพื่อให้ อบต.ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. และ
     6. เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนพบ

สำหรับปัญหาในการบริหารงานของ อบต. เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทของ อบต. โดยประชาชนเกิดเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบ ของ อบต. จึงมีข้อเรียกร้องให้ ดำเนินการต่างๆ โดยไม่เข้าใจว่าข้อเรียกร้องนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต. ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านต้องการให้ อบต. สร้างสะพานลอยข้ามถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการสร้างสะพานลอยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท อบต. จึงไม่สามารถสร้างสะพานลอยได้ เป็นต้น

ดังนั้น อบต. จึงมีการแก้ปัญหาโดยอธิบายให้ประชาชนทราบ และได้ทำหนังสือราชการไปขอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากดำเนินการไม่ได้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำหนังสือแจ้งกลับมา จากนั้น อบต. ก็จะนำหนังสือที่หน่วยงานนั้นๆ ตอบกลับมาไปชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอีกครั้ง

then

CSR Video

X

Right Click

No right click