Wednesday, 18 July 2018

“แอ็กโกร (ประเทศไทย)” คว้า PM Award 2015

แอ็กโกร (ประเทศไทย) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 (The Prime Minister's Industry Award 2015) ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตอกย้ำศักยภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสุดสวาท  จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าเคมีเกษตร สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดโรคพืช ฮอร์โมนและอาหารเสริม เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 (The Prime Minister's Industry Award 2015) ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับพนักงานและผู้บริหารองค์กรทุกท่านในการร่วมมือร่วมใจที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการบริหารจัดการระบบการดำเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำแผนการดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงกำลังการผลิต ความต้องการสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด เป็นต้น ที่มีระบบและได้ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนารูปแบบสินค้าและการบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

“เรามีกระบวนการผลิตมีการคิดค้นและการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการทำงาน มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อการแก้ไขปรับปรุงอันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” คุณสุดสวาท กล่าว

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ทั้งการพัฒนาความรู้พื้นฐานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของบุคลากร มีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน

คุณสุดสวาท กล่าวต่อถึงจุดเด่นของบริษัทว่า บริษัทเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีความพร้อมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในทุกแผนกของบริษัท เครื่องมือ เครื่องจักรทุกชนิด ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากมลพิษ จึงกล่าวได้ว่า บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่มีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน และช่วยให้เกษตรกรไทยได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลตลอดไป

รวมทั้ง บริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกร มีห้องทดลองที่มีคุณภาพไว้รองรับสินค้าทุกชนิด รวมทั้งมีระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร คอยแนะนำและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทุกท่าน

“นอกจากนี้ ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้เราเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างระบบการทำลายสารเคมี ที่ไม่ได้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพการทำลายสูง เราเริ่มต้นพัฒนาที่องค์กร เมื่อองค์กรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทำให้เรามีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมที่จะนำความรู้ต่างๆ มาพัฒนาสินค้าและบริษัท เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกอย่าง ให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวงการเคมีเกษตรของประเทศไทย และเกษตรกรไทย ภายใต้จุดหมายเดิมคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อเกษตรกรไทย” คุณสุดสวาท กล่าว

อนึ่ง บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”

ปัจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งหมด 8 บริษัท ประกอบด้วย  1. บริษัท แอ็กโกร (ประเศไทย) จำกัด  2. บริษัท ไซมาเคมี จำกัด  3. บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด  4. บริษัท เอ.จี.ซีโอ 2000 จำกัด  5. บริษัท เอ.จี.ทีเอช 2000 จำกัด  6. บริษัท ไซมา เอชพี 2000 จำกัด  7. บริษัท แอ็กแลนด์ จำกัด และ 8. บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

then

CSR Video

X

Right Click

No right click