Saturday, 21 July 2018

TS Mitsuba คว้ารางวัลดีเด่นด้านแรงงาน 9 ปีซ้อน

TS Mitsuba โชว์ผลงานเยี่ยมรับรางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน บวกกิจกรรม Happy Workplace สร้างความสุขในองค์กร

คุณทวี กิจคุณาเสถียร รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด หรือ TS Mitsuba  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ อาทิ มอเตอร์ปัดน้ำฝน, สตาร์เตอร์มอเตอร์, ลีเลย์ไฟเลี้ยว, มอเตอร์กระจกไฟฟ้าและอื่นๆ เป็นต้น เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 (2550-2558) และก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปี 2559

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมประกวดรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน บริษัทมีความให้สำคัญและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานและตัวแทนผู้บริหารร่วมกันประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace หรือ ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน ประกอบไปด้วย 1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักวิธีใช้เงิน และ 8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว

คุณทวี กล่าวต่อว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทได้ดีขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน การได้รับรางวัล 9 ปีต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมนี้ช่วยสร้างความเข้าใจภายในองค์กรและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

“เรามองว่ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเป็นสิ่งที่ดีและเป็นรางวัลที่การันตีได้ว่าบริษัทมีความมุ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ขึ้นภายในองค์กร รวมทั้งยังถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่จะต้องรักษามาตรฐานและมีการพัฒนาอยู่เสมอ

นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์นี้ ยังจะช่วยตอบแทนพนักงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง จะส่งผลดีต่อผลผลิตที่มีคุณภาพ และต่อเนื่องไปถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยจะทำให้องค์กรจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณทวี กล่าว

คุณทวี กล่าวต่อถึงเป้าผลประกอบการในปี 2559 ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 5,800 ล้านบาท และในปีนี้มีการตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 6,100 ล้านบาท โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในมาตรการหรือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งภาครัฐยังมีการส่งเสริมการใช้จ่ายของประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น และบริษัทจะมีการเติบโตควบคู่กับไปตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน

สำหรับสิ่งที่อยากให้ภาครัฐเข้าสนับสนุน คือการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการระบบการศึกษาให้บุคลากรรุ่นใหม่มีขีดความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งผลิตปริมาณบุคลากรให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นได้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพของงานที่มากขึ้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างเต็มที่

then

CSR Video

X

Right Click

No right click