Wednesday, 19 September 2018

คุณธีรญา ตรีเกสรนพมาศ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

“แอลเอฟ บิวตี้” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปี 59

แอลเอฟ บิวตี้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับทอง ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 ชูนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณธีรญา ตรีเกสรนพมาศ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในระดับทอง ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 (2555, 2557, 2558 และ 2559) โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

“ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่เราได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีการดำเนินงานอย่างมีมาตราฐานตามเกณฑ์ระดับประเทศ ถือเป็นเกียรติประวัติ ให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีชื่อเสียง

นอกจากนี้ ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยมาให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้รับความรู้  สร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งผลให้พนักงานของเรามีความมั่นใจในความปลอดภัยของโรงงานและมีความสุขกับการทำงานด้วย” คุณธีรญา กล่าว

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมในการประกวดรางวัลดังกล่าว ด้วยบริษัทอยู่ในเครือ ลีแอนด์ฟุง ซึ่งมีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริการจัดการ, ด้านกระบวนการทำงาน, ด้านกระบวนการผลิต และด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็นต้น

“แอลเอฟ บิวตี้” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปี 59

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ยึดหลักในการกำกับดูแลกิจการภายใต้จรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัลดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการประเมินภาพรวมขององค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทจะได้รับการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนโครงการที่ประสบผลสำเร็จในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

“แอลเอฟ บิวตี้” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปี 59

นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อภายในองค์กร โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของบริษัท ด้วยการประเมินผลงานตามเกณฑ์ของสำนักความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ที่จะช่วยการันตีถึงศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านภายนอกองค์กร รางวัลดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของการจัดการที่ดีและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัท อาทิ คู่ค้า, ลูกค้า, และหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

คุณธีรญา กล่าวต่อว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเข้าร่วมในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ กับองค์กรอื่นๆ ในระดับมาตรฐานที่สูง เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ภายในบริษัทให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

“แอลเอฟ บิวตี้” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นปี 59

then

CSR Video