Wednesday, 19 September 2018

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP

“EPP” คว้ารางวัล CSR-DIW ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

EPP รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2559 ในกลุ่ม CSR-DIW Continuous ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 7 หัวข้อหลักของ CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้นำในการผลิตถ้วยน้ำพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2559 ในกลุ่มของ CSR-DIW Continuous ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่บริษัทได้รับมาอย่างต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน (2553 - 2559) ภายหลังจากการรับรางวัลกลุ่ม CSR-DIW ในปี 2552 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 CSR-DIW คือ การดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลักและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด, กลุ่มที่ 2 Pre CSR-DIW คือ กลุ่มที่สนใจเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW ทั้ง 7 หัวข้อหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีต่อไป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด และกลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะจากความรวมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จคือวิสัยทัศน์และการสนับสนุนของผู้บริหารในทุกๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทได้มีการดำเนินงานต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 7 หัวข้อหลักของ CSR ทั้งหมด ทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ประกอบกับ การบริหารจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับ 4 และได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) รวมทั้ง ยังได้รับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) จากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“นอกจากการดำเนินการในส่วนภายในองค์กร มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ทั้งในเรื่องของพนักงาน ชุมชนโดยรอบ และสาธารณกุศลต่างๆ ที่เราได้ทำมาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งในการประกวดรางวัลครั้งนี้ เราเพียงแต่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำมาโดยตลอดและนำเสนอต่อ กรอ. จึงทำให้เราได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

โดยการทำกิจกรรม CSR ที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มความสามารถในการมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเรามองว่ารางวัลที่ได้รับเป็นผลพลอยได้ รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้ผ่านการการันตีผลการดำเนินงานจาก กรอ. ด้วย” คุณธนาวัฒน์ กล่าว

คุณธนาวัฒน์ กล่าวต่อถึงสิ่งที่อยากจะฝากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยากจะเข้าร่วมประกวดรางวัล CSR-DIW ว่า การเข้าร่วมประกวดรางวัล CSR-DIW ไม่มีความยุ่งยากอย่างตามที่หลายๆ องค์กรได้มีการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากการเข้าร่วมประกวดจะมีทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ รวมทั้ง เกณฑ์กำหนดต่างๆ ของ CSR-DIW เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่แต่ละบริษัทดำเนินการเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

“การร่วมโครงการประกวดรางวัล CSR-DIW ไม่มีความยุ่งยากอย่างที่คิด เนื่องจากมีทีมที่ปรึกษา (Coaching) ของโครงการคอยให้คำแนะนำ ส่วนเรื่องเกณฑ์การตัดสินส่วนใหญ่ก็คือ มาตรฐานต่างๆ ที่ทุกองค์กรดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้านแรงงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ครอบคลุมและทุกองค์กรต้องปฏิบัติ จึงอยากให้ทุกองค์กรได้มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีประสิทธิผลในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี” คุณธนาวัฒน์ กล่าว

“EPP” คว้ารางวัล CSR-DIW ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

then

CSR Video