Wednesday, 19 September 2018

คุณธีรยุทธ คงศิริรัตน์ Human Resources Manager บริษัท อาซาฮี เทค อลูมีเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

“อาซาฮี เทค อลูมีเนียม” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award

อาซาฮี เทค อลูมีเนียม ตอกย้ำนโยบายคุณภาพของผู้บริหาร รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่  4การันตีโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลั่นปีหน้าพร้อมเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง มั่นใจผ่านฉลุย

คุณธีรยุทธ คงศิริรัตน์ Human Resources Manager บริษัท อาซาฮี เทค อลูมีเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Asahi Tec Group ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีแรกได้รับรางวัล CSR-DIW และหลังจากนั้นได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

ส่วนนโยบายในการเข้าร่วมการรับรางวัลดังกล่าว บริษัทได้ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR อย่างเข้มงวด ด้วยการมอบหมายนโยบายดังกล่าวส่งต่อไปยังพนักงานทุกคนในองค์กรให้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยรอบของบริษัท ซึ่งได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

“ปีนี้เราได้รับรางวัลรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยผู้บริหารมองเห็นว่า การที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เป็นอย่างมาก จึงได้ส่งต่อนโยบายและแผนในการดำเนินงานต่างๆ ไปยังพนักงานของบริษัทนำไปปฏิบัติ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี” คุณธีรยุทธ กล่าว

สำหรับรางวัลดังกล่าวจะส่งผลดีต่อองค์กร โดยจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อพนักงานและทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และทำให้พนักงานตระหนักถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น ส่วนด้านภายนอกองค์กร รางวัลดังกล่าวจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรต่อลูกค้าและชุมชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักต่อชุมชนและสังคมมากขึ้นอีกด้วย

“การทำกิจกรรม CSR นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเราแล้ว ยังทำให้ชุมชนรู้จักสินค้าของเรามากขึ้น นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่าเราใช้ทรัพยากรจากชุมชนและมีรายได้มาจากชุมชน เราจึงอยากคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการผลักดันให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทอยู่เสมอและหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น” คุณธีรยุทธ กล่าว

“อาซาฮี เทค อลูมีเนียม” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award

สำหรับในปีถัดไปบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในการรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในนโยบายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะได้รับรางวัลนี้อย่างแน่นอน

คุณธีรยุทธ กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมกันคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากจะมีข้อดีในด้านการทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากขึ้นแล้ว ยังเป็น การเปิดโอกาสให้องค์กรได้มีการพัฒนาก้าวสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ อยากจะให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง CSR ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการรับรู้ยังไม่กว้างมากพอ และส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ ๆ บริษัทกลาง ๆ ส่วนบริษัทขนาดเล็ก อาจจะยังไม่สามารถทำโครงการ ซึ่งจะต้องได้รับการมีการสนับสนุนจากภาครัฐในการดำเนินการ

“อาซาฮี เทค อลูมีเนียม” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award

then

CSR Video