Monday, 20 August 2018

ไปรษณีย์ไทย จับมือ ม.ศิลปากร พลิกโฉมสินค้าชุมชน
เติมดีไซน์เพิ่มมูลค่าจากไอเดียเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่

ไปรษณีย์ไทย จับมือ ม.ศิลปากร พลิกโฉมสินค้าชุมชน เติมดีไซน์เพิ่มมูลค่าจากไอเดียเยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือด้านการออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนจากการดำเนินงาน “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ภายใต้โครงการไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนาดีไซน์สินค้าชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เริ่มนำร่อง 6 พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ ผ้าทอพื้นเมือง เกาะยอ จ.สงขลา เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  จ.นครราชสีมา ไข่เค็มไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีนโยบายในการทำงานเพื่อชุมชน โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงาน “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ซึ่งมีการดำเนินงานกว่า 14 พื้นที่ทั่วประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมและยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน จึงเป็นที่มาของการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการท้องถิ่น และใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษา ในการออกแบบและพัฒนารูปลักษณ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตกแต่งภูมิทัศน์และการออกแบบภายใน ซึ่งถือเป็นการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันศึกษา กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และชาวบ้าน ผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มนำร่องใน 6 พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ได้แก่ 1) กลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนชารางแดง เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชารางแดง ภายใต้แบรนด์ “ชารากุล” 2) ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะเป็นการสร้างแบรนด์และตราสินค้า “ภูมิสิริ” ให้กับผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง 3) กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนให้มีความทันสมัย 4) กลุ่มจักสานกระจูดศุภนิมิต อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบและออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 5) กลุ่มไข่เค็ม อสม. อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และตราสินค้า และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยจากผ้าทอ ให้สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีแผนจะต่อยอดโครงการดังกล่าวไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และความต้องการของชาวบ้าน ผู้ประกอบการในชุมชน ประกอบกับโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้าน ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะมัณฑนศิลป์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยงานดีไซน์  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โจทย์จากของชุมชนเป็นฐาน (Problem-based Learning) เพื่อนำไปวิเคราะห์หารูปแบบการดีไซน์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าชุมชนที่เหมาะสม รวมไปถึงการลงพื้นที่จริงร่วมกับคณะทำงานชุมชนที่สำคัญของไปรษณีย์ไทย เพื่อรับฟังปัญหา และนำเสนอผลงานแก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็หวังเป็นอย่ายิ่งว่านักศึกษาจะสามารถใช้องค์ความรู้ในวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ พลิกฟื้นสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของการดำเนินงาน “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” เพื่อใช้องค์ความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียน พัฒนายกระดับสินค้าชุมชนทั่วประเทศไทย ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Call Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

then

CSR Video

X

Right Click

No right click