Tuesday, 21 August 2018

SPP ร้องทุกข์นายกฯ
พิษนโยบายกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าทำเดือดร้อนหนัก

SPP ร้องทุกข์นายกฯ พิษนโยบายกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าทำเดือดร้อนหนัก

นายนที สิทธิประศาสน์ (คนขวา) ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล นำคณะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี โดยมี นายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักจากนโยบายภาครัฐด้านการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลเป็น 2 มาตรฐาน โดยขอให้นำมาตรการแก้ไขปัญหา SPP ชีวมวลที่ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปแล้ว เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  ในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมาตรการแก้ไขปัญหา SPP ชีวมวลนี้จะส่งผลดีต่อทั้งความเชื่อมั่นด้านนโยบายภาครัฐ และเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรรากหญ้า แต่ไม่กระทบต่อค่าไฟประชาชน เพราะรัฐยังคงรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณเงินเท่าเดิม ไม่มีการจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click