Tuesday, 21 August 2018

เอ็นไอเอ – ยูเอ็นดีพี ร่วมแคมเปญ “โซเชียลอินโนเวชั่น” ดันคนนวัตกรรมไขซีรีย์สังคม
พร้อมรุกศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม หนุนกำลังเทคฯ แห่งซีแอลเอ็มวี

เอ็นไอเอ – ยูเอ็นดีพี ร่วมแคมเปญ “โซเชียลอินโนเวชั่น” ดันคนนวัตกรรมไขซีรีย์สังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP พัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีความร่วมมือที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านเครือข่ายนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ การสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ หรือกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมในภาครัฐ  และการจัดตั้ง Regional Innovation Centre ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในด้านเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน CLMV  อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา NIA ได้มุ่งผลักดันนวัตกรรมเชิงสังคมใน 9 ด้าน อาทิ การจัดการภัยพิบัติ เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้อนุมัติทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 90 โครงการ มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า 580 ล้านบาท

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเป็นระบบที่ตอบโจทย์กิจกรรมของหลายภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วง 1 - 2 ปีทีผ่านมานี้ NIA เริ่มให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาแพลตฟอร์มและสาขาธุรกิจเพื่อสังคม (social business sectors) ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น

ทั้งนี้ NIA ได้มุ่งสนับสนุนนวัตกรรมเชิงสังคมใน 9 ด้าน ได้แก่ 1) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 3) ภาครัฐและการศึกษา 4) การเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) เกษตรกรรมยั่งยืน 6) ความเป็นเมือง 7) สุขภาพ 8) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) การจัดการภัยพิบัติ โดยมีกลไกการสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ภายใต้โปรแกรมหลัก 5 โปรแกรม เพื่อให้ครอบคลุมบริบทต่างๆ ของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ โปรแกรมการสนับสนุนทุนโครงการ โปรแกรมการบ่มเพาะโดยหน่วยงานเครือข่าย โปรแกรมการขยายผลโครงการนวัตกรรม โปรแกรมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และโปรแกรมการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมที่เหมาะกับโจทย์ทางสังคมทั้ง 9 ด้าน ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านสังคม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 90 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 70 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า 580 ล้านบาท

และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาในระดับที่กว้างขึ้น ล่าสุด NIA จึงได้ร่วมกับ UNDP ซึ่งเป็นเป็นผู้ชำนาญในระดับนานาชาติด้านความร่วมมือระดับประเทศกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือในการลงนามครั้งนี้ เอ็นไอเอและยูเอ็นดีพีจะร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

  • การสนับสนุนด้านเครือข่ายนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ กิจกรรมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การยกระดับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐ โดยผลักดันให้กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ หรือกลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่เกิดจากภาครัฐให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • การร่วมกันสนับสนุน Regional Innovation Centre ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในด้านเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมหรือองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะในแถบ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

สำหรับกิจกรรมหลังจากที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มโครงการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับเยาวชน หรือ Youth Co:Lab โดยมีการส่งเสริมในหลากหลายด้าน เช่น การสร้างผลงานต้นแบบ การฝึกอบรม การจัดประกวดมอบรางวัล พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายของ UNDP ที่จะให้ความรู้เฉพาะด้านและคำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม การร่วมกันประเมินผลกระทบทางสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่ขั้นตอนต่อไปให้ประสบความสำเร็จ ส่วนในอนาคตยังได้เตรียมพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้หลากหลายผลงานเป็นที่รู้จัก และสะดวกต่อการค้นหาโซลูชั่นที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาสังคม ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

นายมาร์ติน ฮาร์ท – ฮานเซน รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ด้าน นายมาร์ติน ฮาร์ท – ฮานเซน รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ยูเอ็นดีพีมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับเอ็นไอเอภายใต้เอ็มโอยูฉบับนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้มีความแข็งแกร่งและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th/socialinnovation หรือ facebook.com/niathailand รวมถึงทางแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย องค์การพัฒนาแห่งประชาชาติ facebook.com/thailandsocialinnovationplatform            

then

CSR Video

X

Right Click

No right click