Thursday, 16 August 2018

สภาวิศวกรเห็นควรให้คงวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามเดิม

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการอนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยใน 12 อาชีพนั้น ซึ่งรวมถึงงานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ด้วยนั้น สภาวิศวกรเห็นว่า เนื่องจากงานในสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จากสภาวิศวกร เนื่องจากเป็นงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสาธารณะ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้จึงต้องมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จบการศึกษาในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง และต้องทำงานภายใต้จรรยาบรรณของวิศวกรอย่างเคร่งครัด

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เปิดเผยต่อว่าตามพระราชกฤษฎีการกำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดบัญชีอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ จัดระบบ งานวิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ ซึ่งตนมีความเห็นว่า ควรกำหนดไว้ตามเดิม ไม่ควรปลดล๊อก เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของประชาชนและการมีมาตรฐานวิชาชีพกำกับอยู่

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือต้องการรับถ่ายโอนเทคเทคโนโลยีจากต่างชาติ หรือ ในกรณีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรอย่างมากจนอาจกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ก็อาจพิจารณาให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เฉพาะตรงส่วนงานที่ขาดแคลน หรือที่ต้องการความรู้เฉพาะทาง แต่จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานการทำงาน และจะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษจากสภาวิศวกรเสียก่อน เพื่อให้สภาวิศวกรได้มีระบบที่จะควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนและสาธารณะ

then

CSR Video

X

Right Click

No right click