Thursday, 16 August 2018

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)
พร้อมชูยุทธศาสตร์ “สตีม ฟอร์ อินโนเวเตอร์” บ่มเพาะเยาวชนสู่โลกยุคใหม่

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ร่วมกับองค์กร Career Visa Thailand จัดกิจกรรม “FOUNDER APPRENTICE” กิจกรรมจับคู่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรม 22 แห่ง เพื่อให้ได้ทดลองทำงานจริง ตลอดจนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและสตาร์ทอัพอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังได้เปิดยุทธศาสตร์ “สตีม ฟอร์ อินโนเวเตอร์” เพื่อบ่มเพาะศักยภาพและนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NIA ได้ร่วมกับองค์กร Career Visa Thailand  จัดกิจกรรม “FOUNDER APPRENTICE” กิจกรรมจับคู่นิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ 30 ราย กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรม 22 แห่ง  เพื่อให้ได้ทดลองทำงานจริง ตลอดจนได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและสตาร์ทอัพอย่างเข้มข้น  โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะตามความถนัดหรือความสนใจ อาทิ  การวางแผนทำตลาด การออกแบบแอปพลิเคชั่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม  ยังจะได้เรียนรู้หลักสูตรและเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในโลกปัจจุบันที่หาไม่ได้จากห้องเรียนทั่วไป เช่น เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ การทำแคมเปญการตลาดจากผลิตภัณฑ์จริง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่ง NIA มั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่จะทำให้กลุ่มเยาวชนไทยมีความพร้อมด้านนวัตกรรม เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน และยังทำให้มีความมั่นใจในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้มากขึ้น

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ “สตีม ฟอร์ อินโนเวเตอร์” (STEAM 4 INNOVATOR) การบ่มเพาะศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลในอนาคต ด้วยการใช้พื้นฐานของ “STEAM” 5 องค์ความรู้ที่สำคัญจากวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปศาสตร์ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่เป็นกระบวนการช่วยให้กลุ่มเยาวชนในทุกระดับเติบโตในสายอาชีพด้านนวัตกรรมได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น นอกจากนี้ แนวคิด STEAM ยังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าของภาคธุรกิจและการบริการโดยเฉพาะในยุค Age of Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติการด้านดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง NIA ยังได้เตรียมกระบวนการ 4 ขั้นเพื่อปลูกฝังศักยภาพทางด้านธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ได้แก่

  • กระบวนการ STEAM + Insight  การสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ สร้างจินตนาการเหนือความรู้พื้นฐานและวิชาการ ทำให้มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมองใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิดใหม่ๆ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียมาต่อยอดเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า
  • กระบวนการ Wow  Idea การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • กระบวนการ BIZ ANALYSIS / BIZ MATCHING  /PROTOTYPING การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด     ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง พร้อมทั้งโอกาสในการรับคำแนะนำจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรร
  • กระบวนการ PRODUCTION & DIFFUSION การลงมือสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด

ปัจจุบันการสนับสนุนให้เยาวชนมีความสามารถในการคิดค้นและวิจัยอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และบริบทต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม NIA จึงมีนโยบายในการผลักดันงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในแต่ละด้านได้จริง รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพในการรับมือกับตลาดงานในยุคใหม่ ที่จะต้องปรับตัวให้เข้าถึงปัญหาอย่างตรงจุด พร้อมมุ่งสู่การเป็น “นักนวัตกรรม” ที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอาชีพใหม่ที่สำคัญ และเป็นสาขาที่ตลาดโลกมีความต้องการมากขึ้น  ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการ เยาวชน หรือผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand

then

CSR Video

X

Right Click

No right click