Thursday, 16 August 2018

TMILL รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านทุจริต

TMILL รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านทุจริต

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์  (ขวา) รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ซ้าย) เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สำหรับโครงการใบประกาศนียบัตร CAC จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด สอดคล้องกับรากฐานและนโยบายการดำเนินธุรกิจของ TMILL ที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยวางกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้ TMILL ได้รับมติรับรองจากคณะกรรมการ CAC เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2561

then

CSR Video

X

Right Click

No right click