Wednesday, 19 September 2018
Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601225_propperty/PIC1_Resize.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601225_propperty/PIC2_Resize.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

สมาคมบริหารทรัพย์สินฯ ผนึกกำลังครั้งสำคัญ กับผู้นำอสังหาฯ และ บ.บริหารทรัพย์สินชั้นนำ
จัดงาน The Future of Property Management หวังยกระดับมาตรฐานงานบริหารทรัพย์สินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการงานบริหารทรัพย์สิน ร่วมกันโชว์วิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์  เพื่อยกระดับมาตรฐานงานด้านการบริหารทรัพย์สินไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกันจัดงานเสวนา The future of property management ขึ้นครั้งแรก ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งวงวิชาการภาครัฐและเอกชน มาร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากล 

สมาคมบริหารทรัพย์สินฯ ผนึกกำลังครั้งสำคัญ กับผู้นำอสังหาฯ และ บ.บริหารทรัพย์สินชั้นนำ

ในปัจจุบันการบริหารทรัพย์สินนั้นไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจำนวนมากมองข้าม การบริหารทรัพย์สินก็คือ การทำอย่างไรให้ทรัพย์สินขององค์กรมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่ม ซึ่งองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้มีการนำแนวคิดของการบริหารทรัพย์สินมาใช้กับองค์กร และพบว่า ภายหลังจากการมุ่งเน้นการบริหารทรัพย์สินแล้ว ได้ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เกิดการใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมให้มีต้นทุนที่ต่ำลง และ ลดความต้องการของทรัพย์สินใหม่ที่ไม่จำเป็น ด้วยการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบ

ดังนั้น สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ร่วมกับผู้นำในวงการอสังหาฯไทย อาทิ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาทิ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และผู้บริหารจากบริษัทบริหารทรัพย์สินอีกจำนวนมาก  ร่วมกันจัดงานเสวนา “The future of property management” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความรู้ รวมถึงนำเสนอความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพวงการบริหารทรัพย์สินของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 Ananda Campus   โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท สัมมากร จำกัด(มหาชน) และอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณสุริยา เปลี่ยนสี ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณเศรษฐ์ ศรีสายันต์ Deputy Chief Business Extension บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คุณนคร มุธุศรี อดีตนายกก่อตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณสุรพล มนูญผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มูลค่าของ Asset ยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาโครงการและบริษัทบริหารทรัพย์สิน และการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนิติฯ เพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารทรัพย์สิน อาทิ  Warranty Service , Seekster เป็นต้น  มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยในการบริหารทรัพย์สินมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันปริมาณโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย มีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้น ของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ในขณะเดียวกันมักจะมีข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัย ว่าการบริหารจัดการของผู้จัดการหรือนิติบุคคลแต่ละโครงการยังขาดความโปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ และเอารัดเอาเปรียบลูกบ้าน ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

then

CSR Video