Wednesday, 19 September 2018
Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_otop/Executive.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_otop/นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_otop/ลานประชารัฐ 1.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_otop/ลานประชารัฐ.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_otop/รูปโรงงานมาตรฐาน.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

กนอ.โชว์ความคืบหน้าเฟสแรกโครงการลานประชารัฐ นิคมฯ สระแก้ว
ดีเดย์เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี.ค. 61  

กนอ. โชว์ความคืบหน้าเฟสแรกโครงการลานประชารัฐ นิคมฯ สระแก้ว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินหน้านำร่องดึงผู้ประกอบการโอทอปเตรียมเข้าลงทุนนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว พร้อมโชว์พื้นที่โครงการลานประชารัฐอาคารจำหน่ายสินค้าเฟสแรก สำหรับผู้ประกอบการโอทอปและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน บนเนื้อที่ 3 ไร่ 20 ยูนิต เพื่อเตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสินค้าโมเดิร์นเทรด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 ราย นำร่องนำสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดสระแก้ว โดยกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าเริ่มเดือนมีนาคม 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ของรัฐบาล นอกจากจะมีเป้าหมายในการยกระดับฐานการผลิต การลงทุน และขยายเส้นทางเชื่อมโยงการค้าในแถบอินโดจีนแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  กนอ.จึงได้ดำเนินโครงการลานประชารัฐในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนมีช่องทางตลาดสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยยังมุ่งหวังที่จะต่อยอดพื้นที่แห่งนี้ให้ได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดน ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังจะเป็นกลไกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ต่อเนื่องถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับหน่วยเศรษฐกิจทุกระดับของประเทศได้ต่อไป

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวต่อว่า กนอ.ได้ดำเนินการก่อสร้างลานประชารัฐบนพื้นที่ 3 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริการพื้นที่ จำนวน 1 หลัง และอาคารจำหน่ายสินค้า ขนาด 25 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง (20 ยูนิต) สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  สิ่งทอและเครื่องประดับตกแต่ง  ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการจองเต็มแล้ว โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP 8 ราย จำนวน 11 ห้อง และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 9 ราย จำนวน 9 ห้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ลานประชารัฐ กนอ.ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยโปรโมชั่นการเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าแบบ Early Bird ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษคือยกเว้นค่าเช่าในปีแรก รวมถึงยกเว้นค่าบริการในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จากเดิมที่ค่าเช่าปกติตารางเมตรละ 100 บาทต่อเดือนนอกจากนี้กนอ.ยังจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการการบริหารจัดการ อาทิ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต และการบริโภคที่เอื้อประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินโครงการลานประชารัฐ กนอ.ได้มีการกำหนดกฎระเบียบการขายสินค้าของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาและพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว โดยมุ่งสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ประโยชน์ต่างๆอย่างสูงสุด  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบริการในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยจัดให้เป็นจุดพักแวะในพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีเส้นทางจักรยานโดยรอบอ่างเก็บน้ำ และถนนสายหลักภายในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อให้เป็นสถานที่สันทนาการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ชุมชน ทั้งยังได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าโครงการลานประชารัฐจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 นางสาวสมจิณณ์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2253 0561 ต่อ 2123 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

then

CSR Video