Wednesday, 19 September 2018
Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601227_industry/Industry_Open.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

กนอ. เปิดพื้นที่นิคมฯสระแก้วหนุนรายย่อย

กนอ. เปิดพื้นที่นิคมฯสระแก้วหนุนรายย่อย

จากซ้ายไปขวา : นายมานพ อยู่เพ็ชร์ กำนันตำบลป่าไร่, นางชิดชญา จำปาเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว, นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ, ดร.สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายชวลิต  ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว, นางสาวกรรณิการ์ แซ่ลี้ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไร่, นายอภิชาต  เสกธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

ดร.สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนกลาง) พร้อมผู้ประกอบการโอทอป ต.ป่าไร่  อ.อรัญประเทศ และหน่วยงานจังหวัดสระแก้ว  ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการ จัดตั้งสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยมีเป้าหมายให้เป็นจุดเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

then

CSR Video