Monday, 20 August 2018

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันนี้

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 302,000 ตัน สถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ประกอบกับมีวันหยุดหลายวันในเดือนตุลาคม และธันวาคม ได้ส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้า การเติบโตของภาคการก่อสร้างยังคงซบเซาและส่งผลกระทบต่อความต้องการของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต แต่ในบางส่วนก็ได้รับการชดเชยด้วยปริมาณการขายของสินค้าเหล็กลวดที่ดีขึ้น โดยมียอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 จำนวน 5,743 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมื่อช่วงไตรมาสที่ผ่านมา และสูงกว่าร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน    

EBITDA ในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 มีจำนวน 478 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 11 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14 เนื่องจากการบริหารจัดการสเปรดที่ดีกว่า และมีการปรับปรุงส่วนประสมของสินค้าที่จำหน่าย  

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ:

ไตรมาส 3 ปีการเงิน 2561

ไตรมาส 2 ปีการเงิน 2561

ไตรมาส 3 ปีการเงิน 2560

 

 

9 เดือน     ปีการเงิน 2561

9 เดือน     

ปีการเงิน 2560

302

323

303

ปริมาณการขายรวม

'000 ตัน

901

918

5,743

5,785

4,637

ยอดขายสุทธิ

ล้านบาท

16,137

13,856

478

432

419

EBITDA

ล้านบาท

1,049

1,322

287

233

256

กำไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษี

ล้านบาท

487

826

240

185

229

กำไร/(ขาดทุน) หลังภาษี

ล้านบาท

380

637

               

ในไตรมาสนี้ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลหุ้นยั่งยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความยั่งยืน 2560) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ยังได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2560” จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ก็ได้รับรางวัล “สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัด” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

ภาพรวม

จากการคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจ ดูลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าจะมีการแกว่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบก็ตาม และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 4 โดยคาดหวังว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเติบโตและการลงทุนของประเทศ ตลอดจนการที่ภาครัฐพยายามเร่งรัดโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศ และคาดว่าความต้องการเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

คำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบ :

ข้อความอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เป็น "ข้อความที่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และระเบียบอื่นใด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้แสดง สรุป อนุมาน หรือบ่งชี้ไว้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างต่อผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์/อุปทานและเงื่อนไขของราคาตลาดในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม กฎระเบียบของรัฐบาล กฎหมาย กฎเกณฑ์ ผลจากการพิจารณาคดี และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด้วยสามบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NTS") ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC") ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO") ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน และเหล็กสำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน ประกอบด้วย เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูป โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงส่งออกเหล็กเส้น และเหล็กลวด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รางวัลและความสำเร็จ ในปี 2560

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment Award” (รางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ “Sustainability Report Award 2017” (รางวัลรายงานความยั่งยืน) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2017” ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน

บริษัทเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารความปลอดภัยจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ และบริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

then

CSR Video

X

Right Click

No right click