Tuesday, 21 August 2018

CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้  รประชุมสามัญารและคณะผู้บริหาร  

then

CSR Video

X

Right Click

No right click