Tuesday, 21 August 2018

สัมมนาดึงทุนนอก

สัมมนาดึงทุนนอก

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ( บีโอไอ นครแอนเจลิส ) ร่วมกับ Silicon Valley Forum จัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ Investing in Thailand: Gateway to Innovation ” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( คนที่ 5 จากซ้าย ) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ เมืองซานฟานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

then

CSR Video

X

Right Click

No right click