Tuesday, 21 August 2018

กนอ. ผนึก ญี่ปุ่น หนุนลงทุนข้ามแดน เตรียมดึงนักลงทุนญี่ปุ่น
ลงพื้นที่อวดศักยภาพ อีอีซี และ เอสอีแซด สิงหาคม นี้ 

กนอ. ผนึก ญี่ปุ่น หนุนลงทุนข้ามแดน เตรียมดึงนักลงทุนญี่ปุ่น ลงพื้นที่อวดศักยภาพ อีอีซี และ เอสอีแซด สิงหาคม นี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลังร่วมกับ JILC ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น เพื่อผลักดันให้นักลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ มีการลงทุนระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการลงทุนทั้งประเทศไทย-ญี่ปุ่น หวังเกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการนำคณะนักลงทุนญี่ปุ่นร่วมเข้าเยี่ยมชมกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเชิญชวนให้เกิดการลงทุนต่อไป

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้วางเป้าหมาย ในการส่งเสริมการลงทุนและขยายการตลาดของไทยให้ก้าวสู่การเป็นรากฐานการผลิตระดับโลก การนิคมอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมมือกับ Japan Industrial Location Center: JILC ส่งเสริมด้านการลงทุนภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI ลงนามบันทึกความร่วมมือที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านส่งเสริมการลงทุนและการตลาดเป็นความต้องการของผู้ประกอบการญี่ปุ่น ที่จะมาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ทั้งการนิคมอุตสาหกรรม และ JILC จะร่วมกันสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นการเปิดประตูการค้า การลงทุน ทั้งสองประเทศ

ดร.อุตตม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความร่วมมือที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนของทางรัฐบาล และมาตรการส่งเสริมการขายในการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
  • การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ
  • การเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจ Connected Industries และ Thailand 4.0 ระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตั้งแต่ในด้าน ห่วงโซ่การผลิตการบริการ ฐานข้อมูล องค์ความรู้ ฯลฯ ที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น
  • การส่งเสริมการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะนิคมฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีทั้ง 27 แห่ง พร้อมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 3 แห่ง เพื่อให้สามารถขยายการค้า การลงทุน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ดีนักลงทุนญี่ปุ่น ถือเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยยังถือเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายผลักดันให้ SMEs ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการชักจูงการลงทุนมายังประเทศไทย โดยภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะร่วมกันนำคณะนักลงทุนและผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกตลาดต่างประเทศร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ กนอ. ยังเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุนในพื้นที่อีอีซีและ SEZ เพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 24,181 ไร่ อีกทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการให้บริการด้านสาธาณูปโภคและสาธาณูปการแก่โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ดร.อุตตม กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 02 2530561 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

#####

I-EA-T Cooperates with Japan in Promoting Investment and Is Ready to Invite Japanese Investors
for Site Visits to Show the Potential of EEC and SEZs this August.

Bangkok, July 18 2018 - Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) has cooperated with JILC by singing the Memorandum of Understanding in promoting investment for Thai and Japanese entrepreneurs as well as encouraging investors from the 2 countries to do cross-border investments. The significant cooperation includes promotion of investments in the industrial estate by exchanging investment information between Thailand and Japan. The investments in the Eastern Economic Corridor (EEC) and economic development areas along the border are expected to increase. In this upcoming August, Japanese investors are expected to visit the sites and be invited for investments.

Dr. Uttama Savanayana Minister of Industry, stated that according to the goals of investment promotion and expansion of the Thai market to the global production standard set by the Thai government, I-EA-T has cooperated with Japan Industrial Location Center (JILC) in promoting investments under the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) by signing the Memorandum of Understanding in Tokyo, Japan to promote cooperation in terms of trade, investment, exchange of investment promotion and marketing information according to the demand of Japanese investors who will invest in the EEC and the special economic zone (SEZs) along the border with the incentives. I-EA-T and JILC will also facilitate investors and their operations to open doors for trade and investment between the two countries.

Dr. Uttama further stated that the significant cooperation between Thailand and Japan includes:

  • Exchange of information of entrepreneurs who would like to invest in Thailand and Japan including incentives derived from investment promotion and sales promotion measures for the investment in the industrial estate
  • Investment promotion in the industrial estate or the areas designated to facilitate the investment of the 2 countries
  • Connection of the economy policy and Thailand 4.0 policy between Thailand and Japan to upgrade relevant industries, especially S-Curve industrial group in terms of production chain, service, database, knowledge, etc which will be more connected 
  • Investment promotion in the target industrial estates, especially 27 industrial estates in the Eastern Economic Corridor (EEC) and 3 industrial estates in the Special Economic Zones (SEZs) so that trade and investment can be expanded to neighboring countries such as Cambodia, Malaysia, etc.

However, Japanese investors are foreign investors with the highest investment in the industrial estates and are the important target group in the Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand, especially the Map Ta Phut Industrial Port Phase 3 and the establishment of Smart Park Industrial Estate. They are also potential investors in terms of technological developments: automobile, electrical and electronic appliances, etc. In addition, the Japanese government has implemented the policy to promote SMEs to expand their business overseas according to the policy of the Thai government that would like to invite investments to Thailand. After the signing of the Memorandum of Understanding, both countries will jointly invite Japanese investors and SMEs entrepreneurs to visit the sites in the Eastern Economic Corridor (EEC) and the Special Economic Zones (SEZs) in August to provide information for making the decision to invest in the industrial estates. It is also the beginning of the international market share.

Furthermore, I-EA-T has prepared the industrial areas, which are 9,557.7 acre, to be sufficient for the investors’ demand in the ECC and SEZs to facilitate incoming investors. In addition, I-EA-T has provided support in terms of environment in the target industrial groups and public utilities for industrial plants in a systematic manners, according to Dr. Uttama’s statement.

For more information, please contact the Public Relations Division, Industrial Estate Authority of Thailand located on Nikom Makkasan Road, Bangkok, Tel: 02 2530561 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

then

CSR Video

X

Right Click

No right click