Tuesday, 21 August 2018

สหไทย เทอร์มินอล “PORT” ร่วมลงนามพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT ผู้นำธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชนชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธาน   เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายชนาธิป ฤกษ์สุขรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ และพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย

สหไทย เทอร์มินอล “PORT” ร่วมลงนามพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์

(จากซ้าย) : นายชนาธิป ฤกษ์สุขรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

then

CSR Video

X

Right Click

No right click