Thursday, 16 August 2018

กองทุน KTBTHAICG นำเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ
มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนามูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
กองทุน KTBTHAICG นำเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนามูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) ส่วนหนึ่งไปมอบสมทบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนประมาณ 1,128,061.23 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ และชีวิตที่ดีขึ้นและในทุกๆ ปี ก็จะร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เป็นต้น

สำหรับกองทุน KTBTHAICG มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ที่ได้รับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ระดับ 4 ดาวขึ้นไป กองทุนนี้รายได้ 40 % ของค่าธรรมเนียมจัดการ ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และ หน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น   

ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวมีกลยุทธ์ในการเลือกหุ้น CG โดยบริษัทจัดสรรการลงทุนให้มีส่วนผสมของบริษัทที่มีผลประกอบการมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน มีการจ่ายเงินปันผลที่สูง กับบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของกำไรโดดเด่น ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีการเติบโตที่ดี และมีความผันผวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการมาอย่างเข้มข้น เช่น หุ้นที่กองทุนลงทุน 5 อันดับแรกของพอร์ต ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ บ้านปู ปตท. ไออาร์พีซี อินโดรามา เวนเจอร์ส และเซ็นทรัลพัฒนา เป็นต้น

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทที่มีธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ CG Scoring นักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทเหล่านี้มีความโดดเด่นได้รับ Valuation ที่สูงขึ้น และส่งผลให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป ซึ่งกองทุน CG จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว และให้ความสำคัญกับความสบายใจในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณต่อบริษัทจดทะเบียนให้เพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในวันที่ 27 กันยายน 2560 อยู่ที่ประมาณ 843 ล้านบาท

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

then

CSR Video

X

Right Click

No right click