Wednesday, 19 September 2018

โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงานสัมมนาเรื่อง
‘Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม’

โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงานสัมมนาเรื่อง ‘Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม’

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาเรื่อง ‘Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม’ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อเผยแพร่ความรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานราชการให้มีความเข้าใจในโยบาย และเป้าหมายในการพัฒนา Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาจากภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนา Big Data ได้อย่างเหมาะสม  โดยมีดร.สาธิต พุทธชัยยงค์  ประธานกรรมการบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคือ  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ซ้ายสุด) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) และนายนริศ รัตน์เยี่ยม รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท  โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมสามารถเข้าชมวีดีโอสัมภาษณ์คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

then

CSR Video