01Top_System
BizFocus

BizFocus

ทันยุค ทันสมัย หัวใจธุรกิจ บิสโฟกัส

สร้างความเชื่อมั่นลงทุนไทย

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษงาน Thai- German Business Forum: Asia-Europe Partnership for the Future ณ โรงแรมฮิลตัล กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดยบีโอไอ โดยมีผู้แทนจากบริษัทเยอรมนีเข้าร่วมงาน 150 ราย กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในภารกิจการโรดโชว์ ชักจูงการลงทุนและแสดงศักยภาพการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนของไทย โดยมีผู้แทนจากบีโอไอ อีอีซี กระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเดินทางด้วย

CALVIN KLEIN จัดงานเปิดตัว CALVIN KLEIN JEANS POP UP STORE ณ สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

CALVIN KLEIN จัดงาน CALVIN KLEIN JEANS POP UP STORE ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยการเปิดตัว Denim index ให้ทุกคนได้รู้จัก ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการค้นหากางเกงยีนส์ CLAVIN KLEIN ที่เหมาะกับคุณ โดยการค้นหา Denim Index นี้ได้รับการคิดค้นและออกแบบมาอย่างดี ลงลึกทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตะเข็บด้านข้าง รอบเอว ความยาว และรูปทรงของกางเกง โดยนำขนาดต่างๆ มาปรับเป็นโค้ดเพื่อใช้แทนการเรียกชื่อรุ่นกางเกงยีนส์ CALVIN KLEIN แบบเก่าๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและให้เหมาะสมกับรูปร่างของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป พร้อมด้วยคอลเลคชั่นยีนส์ใหม่ล่าสุด CALVIN KLEIN JEANS Fall 2018 มาวางจำหน่ายอีกด้วย

งาน CALVIN KLEIN JEANS POP UP STORE
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่
26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 22.00 น.
ณ โซนเอเทรียม
2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

ECF ปล่อยหมัดเด็ด เข้าเทคซื้อกิจการ 51% ยักษ์ใหญ่ IT ของไทย S-TREK 'สวอปหุ้น' ECF ลอตแรก ที่ 7 บาท แตกไลน์ธุรกิจใหม่ด้าน IT Solution แบบครบวงจร

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการซื้อกิจการบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”) โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 15,300,000 หุ้น คิดเป็น 51% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ STREK ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุน 510 ล้านบาท

การลงทุนจะแบ่งการจ่ายชำระออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ECF จะเข้าซื้อหุ้น S-TREK จำนวน 10,710,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 357 ล้านบาท หรือราคาหุ้นละประมาณ 33.33 บาท โดยจะมาจากวิธีการแลกหุ้นสามัญของ ECF กับหุ้นสามัญของ S-TREK ซึ่ง ECF จะจ่ายชำระจำนวนเงินดังกล่าว โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP ) ให้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 51 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่ราคา 7 บาท/หุ้น หลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน S-TREK ในสัดส่วนร้อยละ 35.7 ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ S-TREK ซึ่งการชำระในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562

สำหรับส่วนที่ 2 ที่จะต้องมีการจ่ายชำระราคาในมูลค่ารวม 153 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ S-TREK อีกจำนวน 4,590,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนที่จะเพิ่มเติมอีกร้อยละ 15.3 เพื่อให้ได้สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ S-TREK รวมเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ S-TREK นั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน ของ S-TREK ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี 2562 หรือ ปี 2563 หรือปี 2564 ปีใดปีหนึ่งที่สามารถเข้าเงื่อนไขการสร้างผลการดำเนินงานตามตัวเลขที่ระบุในงบการเงินประจำปีนั้น ๆ เป็นไปตามที่ตกลงกัน หากปีใดผลการดำเนินงานเข้าเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน บริษัทจะพิจารณาออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP ) ให้แก่ นายจิรศักดิ์  เปรมพจน์วัฒนา โดยในการกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีส่วนเกินกว่าราคาตลาด (premium) ร้อยละ 10 โดยในการกำหนด “ราคาตลาด” จะเป็นไปตามกฎและระเบียบของ สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการเข้าลงทุนครั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ที่จะมีขึ้นในเดือน มี.ค. 2562 พร้อมกับรายงานความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งการชำระในส่วนที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

สำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรทันทีในปี 2562 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา STREK มีรายได้รวมประมาณ 4,848 ล้านบาท ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างการเติบโต โดยจะส่งผลต่อตัวเลขการดำเนินงานของ ECF อย่างมีนัยสำคัญ

“บริษัทมีแผนขยายธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจในการเข้าลงทุน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นหากมีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ บริษัทจะเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนกิจการนั้น ๆ ซึ่งไอทีและดิจิตอลถือเป็นเทรนด์ที่สำคัญของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระยะเวลาข้างหน้าจะได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐ กลุ่มธุรกิจสินค้าไอทีจึงเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีความน่าสนใจ” นายอารักษ์ กล่าว

อนึ่ง บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (“S-TREK”) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้าน IT Solution ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที ให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก มายาวนานกว่า 30 ปี รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายการ และมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย มากกว่า 4,000 ร้านค้า

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2562 ในคราวเดียวกันเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัท ให้มีเครื่องมือในการระดมทุนซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต เช่น หากมีดีลสำคัญที่ต้องตัดสินใจในการเข้าลงทุน จะทำให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Aeroklas บริษัทย่อย EPG จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในนาม “Aeroklas Duys (Pty) Ltd.” ประเทศแอฟริกาใต้

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (Aeroklas) บริษัทย่อยของ EPG เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้ได้ โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Aeroklas ได้เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (DEG) ประเทศแอฟริกาใต้ และ Mr. Brian William Rogers ผู้บริหารของบริษัทย่อยของ EPG ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่คือ Aeroklas Duys (Pty) Ltd. ในประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ให้กับลูกค้า OEM และลูกค้ารายย่อยทั่วไปในประเทศแอฟริกาใต้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมีนาคม 2562

ทั้งนี้ Aeroklas Duys (Pty) Ltd. มีทุนจดทะเบียนประมาณ 90 ล้านแรน (South Africa Rand) หรือประมาณ 202 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น DEG ร้อยละ 51% / Aeroklas ร้อยละ 45 และ Mr. Brian William Rogers ร้อยละ 4 การลงทุนครั้งนี้ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดและบางส่วนจากเงินกู้ยืม

ดร.ภวัฒน์ กล่าวต่อว่า “ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของโลกหลายรายเข้าไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์ในประเทศแอฟริกาใต้ เนื่องจากเป็นประเทศหลักที่สามารถจะขยายธุรกิจไปยังทวีปแอฟริกาและเป็นประตูสู่ทวีปยุโรป จากการสนับสนุนของรัฐบาลแอฟริกาใต้ทั้งสิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตสูงขึ้น การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศให้กับ Aeroklas อีกทั้งผู้ร่วมทุนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะงานวัสดุประเภทเหล็ก ในประเทศแอฟริกาใต้ ส่วน Aeroklas มีความเชี่ยวชาญด้านโพลีเมอร์และพลาสติก ทำให้สามารถแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ EPG ได้ในอนาคต”

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG:

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ AEROKLAS และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ EPP ทั้ง 3 ธุรกิจ ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นผู้นำทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ มีโรงงานรวมถึงเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

ครั้งแรก!! วงการเฟอร์ฯ “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” นำทัพผนึก 4 แบงก์ใหญ่พร้อมบิ๊กพาร์ทเนอร์ ร่วมส่งแคมเปญปลายปีดันยอดขายโค้งสุดท้าย

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่!! “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” (Index Living Mall) ตอกย้ำผู้นำตลาดสินค้าแต่งบ้านและของใช้ในบ้าน ครั้งแรกกับการจับมือพันธมิตร 4 แบงก์ชั้นนำของไทย และบิ๊กพาร์ทเนอร์ “พรีม่า อาร์ต” ในฐานะโฮสต์ใหญ่ ร่วมกันเปิดแคมเปญ “ไทม์ ทู เซเลเบรท 2019” (Time to Celebrate 2019) รุกโหมทำตลาดช่วงเทศกาล กับทัพชุดของขวัญปีใหม่และไอเท็มพิเศษมากมาย หวังปลุกกำลังซื้อส่งท้ายปี ตั้งแต่ 15 พ.ย.2561-9 ม.ค.62 รวม 56  วัน  คาดจบแคมเปญกวาดรายได้กว่า 271 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดเผยว่าบริษัทฯ จัดแคมเปญ “ไทม์ ทู เซเลเบรท 2019” ที่สุดของการให้กับเทศกาลของขวัญและของแต่งบ้านแห่งปีขึ้น ภายใต้แนวคิด “Share a Wish, Share a Gift” แชร์ความสุขด้วยหัวใจ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกสิ้นปี กับชุดของขวัญคัดพิเศษ รับปีใหม่กว่า 30 แบบ ช่วยเสริมความสุขรับปีกุน พิเศษ 4 ชุดของขวัญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ได้แก่ ชุดสมบูรณ์พูนสุข ราคา 590 บาท, ชุดรุ่งโรจน์โชติช่วง ราคา 990 บาท, ชุดสำเร็จสมหวัง ราคา 1,290 บาท และชุดรวยทรัพย์รวยสุข  ราคา 1,590 บาท ที่แนะนำโดย อาจารย์ช้าง-ทศพร  ศรีตุลา รวมถึงอาจารย์ช้างยังได้แนะวิธีการเลือกของแต่งบ้านที่จะช่วยเสริมดวง ปรับฮวงจุ้ย สำหรับทุกราศี เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ที่จะถึงนี้ในแคมเปญนี้ด้วย โดยสามารถเลือกหาชุดของขวัญดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ม.ค. 2562 ทั้ง 29 สาขาอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ทั่วไทย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบิสิเนสพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเข้ามาเป็นคู่ค้าในฐานะโฮสต์ใหญ่ของแคมเปญ ผ่านการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย กับ 4 สถาบันการเงินชั้นนำระดับใหญ่ของไทย ได้แก่ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตกรุงศรีฯ, บัตรเครดิตซิตี้แบงก์  โดยสุดยอดนักช้อป  Top Spenders ในแคมเปญนี้ รับคะแนนสะสมพิเศษรวมสูงสุด 200,000 คะแนน และรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 เท่า หรือรับเครดิตเงินคืน, ส่วนลดและบัตรกำนัล มูลค่ารวมสูงสุด 120,000 บาท สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายกับบัตรเครดิตชั้นนำดังกล่าว

สำหรับสมาชิก Joy Card Top Spenders ที่มียอดซื้อ 200,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี!! Exclusive Trip ทริป ล่องเรือสุดหรูกับ อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา ที่จะนำทีมไหว้พระวัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสริมดวงรับปีใหม่ 29 รางวัลๆ ละ 11,900 บาท (2 ที่นั่ง) รวมมูลค่ากว่า 340,000 บาท รวมถึงทางอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ยังได้ร่วมกับ บิ๊กพาร์ทเนอร์อย่าง พรีม่า อาร์ต หนึ่งในโฮสต์ใหญ่ที่เป็นพันธมิตรหลัก มอบหมูทองคำ 99.9% เพื่อเป็น Exclusive Gifts สำหรับสมาชิก Joy Card Top Spenders รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท จำนวน 16 รางวัล ฟรีอีกด้วย

“ทั้งนี้ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เชื่อว่าแคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นที่ผ่านมา  เนื่องจากปลายปีเป็นไฮท์ซีซั่นของกลุ่มสินค้าของขวัญปีใหม่ ประกอบกับมาตรการจากภาครัฐฯ ที่คาดว่าน่าจะออกมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในเร็วๆ นี้ จะส่งผลทำให้บรรยากาศช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้คึกคักยิ่งขึ้น” กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าวปิดท้าย

จากซ้าย

 1. กาญจนี พฤกษานุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตัวแทนบัตรเครดิตและบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
 2. เนาวรัตน์ กรีติเกษมสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด หน่วยงานธุรกิจร้านค้า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
 4. พิพัฒน์ เหล่าพิพัฒนา ผู้จัดการอาวุโส ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาโปรแกรมผ่อนชำระ สายงานบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ณวรา สินเจริญกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
 6. ภควดี อมรพิทักษ์กูล ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทพรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“จ๊อบไทย” คาดการณ์ตลาดแรงงานทั่วประเทศ ไตรมาส 1/2562 พร้อมชี้กลุ่มงานนำเข้า-ส่งออก ทรัพยากรบุคคล สุขภาพ เติบโตสดใสรับปีหมู

จ๊อบไทย (JobThai) บริการหางาน สมัครงานออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลคาดการณ์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562 โดยพบว่ามี 5 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานในช่วงดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ 1.งานขาย ประมาณ 21,200 อัตรา 2.งานช่างเทคนิค ประมาณ 10,200 อัตรา 3.งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา 4.งานธุรการ/จัดซื้อ และงานวิศวกรรม เท่ากันที่ประมาณ 5,500 อัตรา และ 5.งานบัญชี ประมาณ 5,100 อัตรา ในขณะที่ข้อมูลยังเผยให้เห็นประเภทงานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ งานนำเข้า-ส่งออก งานทรัพยากรบุคคล งานสุขภาพ/โภชนาการ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ตลอดจนงานขนส่ง-คลังสินค้า อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตลอดจนการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในปีหน้าที่จะเห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศเริ่มกลับมาคึกคักตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาพรวมทั่วประเทศ

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า จ๊อบไทยในฐานะผู้นำด้านบริการหางาน สมัครงานออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผู้ลงทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.5 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 อัตราต่อวัน ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่อยู่ในจ๊อบไทย เพื่อรายงานสถานการณ์ความต้องการแรงงานทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 1 ประจำปี 2562 โดยพบว่า 5 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด มีดังนี้   

 • งานขาย ประมาณ 21,200 อัตรา
 • งานช่างเทคนิค ประมาณ 10,200 อัตรา
 • งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา
 • งานธุรการ/จัดซื้อ และ วิศวกรรม ประมาณ 5,500 อัตรา
 • งานบัญชี ประมาณ 5,100 อัตรา

นอกจากนี้ จ๊อบไทยยังเผยให้เห็น 5 ประเภทงานที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีนี้ ได้แก่ 1.งานนำเข้า-ส่งออก เติบโต 31.73 เปอร์เซ็นต์ 2.งานทรัพยากรบุคคล เติบโต 19.2 เปอร์เซ็นต์ 3.งานสุขภาพ/โภชนาการ เติบโต 16.17 เปอร์เซ็นต์ 4.งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา เติบโต 15.81 เปอร์เซ็นต์ และ 5.งานขนส่ง-คลังสินค้า เติบโต 13.95 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเภทงานข้างต้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสนั้น สืบเนื่องจากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนและต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ตลอดจนแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ นอกจากนี้ภาคการส่งออกสินค้าก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามอุปสงค์โลก และโรดแมปเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศเริ่มกลับมาคึกคัก ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีมาถึงความต้องการแรงงานภาพรวมทั่วประเทศ นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จ๊อบไทย (JobThai) โทรศัพท์ 02-353-6900 หรือเข้าไปที่ www.jobthai.com

PDJ เผย Q4/61 แนวโน้มดี รักษาการเติบโตอัตรากำไรต่อเนื่อง

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล (ซ้าย) ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และ นายดุษิต จงสุทธนามณี (ขวา) กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) “PDJ” ร่วมงาน Opportunity Day ให้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน รายได้ 2,039.67 ล้านบาท กำไรขั้นต้นดีที่สุดในรอบ 2 ปีที่ 603.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 29.57% เผยไตรมาส 4 แนวโน้มเติบโตดี พร้อมรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ระเบิดความสนุกให้ปั่น ชม ชิล กับ PRUcycle Thailand มหกรรมงานปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ณ ชายหาดบางแสน

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี ปิดเมืองบางแสนระเบิดความสนุกต้อนรับนักปั่นสู่งาน PRUcycle Thailand มหกรรมงานปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย บนชายหาดบางแสน ส่งท้ายปีในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม ร่วมประทับใจไปกับความงามของ 11 สถานที่สุดตื่นตาตื่นใจ มินิคอนเสิร์ตจาก BNK48 และวง ETC อีกทั้งโซนกิจกรรมต่างๆ และซุ้มอาหารมากมาย ที่ขนมาเซอร์ไพรส์เหล่านักปั่นตลอดทั้งวัน

มร.อามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กล่าวว่า “จากความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี จึงทำให้ “PRUcycle Thailand” มหกรรมงานปั่นจักรยานสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย สามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและเรายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อันสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยหันมาดูแล และใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งงาน “PRUcycle Thailand” ครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่านักปั่นที่สนใจมาร่วมงานทั้งในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม

เทศกาลปั่นจักรยาน “PRUcycle Thailand” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fun Ride ระยะทาง 23 กม. ในวันที่ 1 ธันวาคม สำหรับบุคคลทั่วไป และการแข่งขันประเภท Professional Ride ระยะทาง 97 กม.                          ในวันที่ 2 ธันวาคม สำหรับนักปั่นมืออาชีพ ซึ่งเหล่านักปั่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามทั้ง 11 แห่งของหาดบางแสนและจุดท่องเที่ยวสำคัญตลอดเส้นทาง เช่น  ถนนคนเดินบางแสน  (แหลมแท่น) แหล่งรวมร้านค้าและร้านขนม-อาหารมากมาย ศาลเจ้านาจาไท้จื้อ ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของคนในท้องถิ่นมากว่า 20 ปี กำแพงเพ้นท์อ่างศิลา แหล่งรวมภาพสุดฮิป และ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา สะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรีที่มีระยะทางกว่า 17 กม. และ อ่างเก็บน้ำบางพระ เส้นทางสุดชิลในวิวสีเขียวเย็นตา เป็นต้น สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลใหญ่สุดพิเศษ ด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขัน Prudential RideLondon และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศอังกฤษ พร้อมที่พัก

เทศกาลปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่นี้ ไม่เพียงแต่มอบความเพลิดเพลินจากเส้นทางการปั่นและสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีโซน PRUpavilion ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างให้เหล่านักปั่นได้สนุกสนาน พร้อมอบอวลไปกับเพลงปลุกใจ ‘ปั่นด้วยใจ’ จากเสียงร้องคุณภาพของ เอ๊ะ จิรากร ตลอดทั้งสองวันเต็ม ได้แก่

 • โซน Warm Up Playground ให้เหล่านักปั่นได้อุ่นเครื่อง โยกย้าย ยืดเส้นสายในจังหวะสุดฮอตอย่างสนุกสนานจากทีมนำเต้นแอโรบิกมืออาชีพ
 • โซน Photo Booth สร้างสรรค์บรรยากาศแบบลอนดอนด้วยสไตล์ภาพแบบ 3 มิติ ให้นักปั่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแชะแล้วแชร์ภาพ พร้อมติดแฮชแท็ก #PRUcycleThailand ลุ้นรับของรางวัลบัตร Gift Voucher ที่พัก และอื่นๆ อีกมากมาย
 • โซน PRUcycle Exhibition บอกเล่าเรื่องราวของมหกรรม PRUcycle Thailand พร้อมแผนที่เส้นทางแห่งการปั่นผ่านสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองบางแสนของการแข่งขันทั้งประเภท Fun Ride ระยะทาง 23 กม. และ Professional Ride ระยะทาง 97 กม.
 • โซน PRU Café คอยต้อนรับเหล่านักปั่นให้ได้มาพักผ่อนพร้อมชิมรสชาติอันกลมกล่อม ของเครื่องดื่มและขนมที่ขนมาเอาใจนักปั่นทุกเพศ ทุกวัย

อีกหนี่งไฮไลท์สำคัญของมหกรรม PRUcycle Thailand ในปีนี้ที่นักปั่นไม่ควรพลาด คือ โซนเวทีแห่งความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตของเจ้าพ่อเพลงรักในดวงใจอย่างวง ETC และเจ้าของเพลงฮอตสุดคิวท์จาก BNK48 สาวๆ เกิร์ล กรุ๊ป ขวัญใจเหล่าโอตะ และเพลิดเพลินไปกับซุ้มอาหารเจ้าอร่อยกว่า 100 ร้านที่มีเมนูน่าลิ้มลองเคล้าบรรยากาศยามเย็นสุดชิวริมหาดบางแสน นอกจากนี้ยังได้พบกับ ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ และ แมทธิว ดีน ครอบครัวสุดเฮลท์ตี้ที่หลงใหลในการปั่นจักยาน รวมถึงแก๊งสาวสวยนางฟ้านักปั่น ได้แก่ เอ๋-พรรณษร อุ๊-นริศรา แวว-อรทัย กอล์ฟ-สุรัมภา และ มิ้ม-รัตนาภรณ์ อีกด้วย

สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ www.prucyclethailand.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร. 1621

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัว “เพิ่มพูน” แชทบอทการลงทุนตัวแรกของไทย ดึง เอสซีบี อบาคัส
พลิกโฉมเทคโนโลยี AI ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ

บลจ. ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำผู้นำด้านดิจิทัล โดยร่วมมือกับบริษัทเอสซีบี อบาคัส จำกัด นำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เดินหน้าเปิดตัว “เพิ่มพูน” แชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และ เฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) ช่วยตอบทุกคำถามด้านการลงทุน รวดเร็วทันใจแบบเรียลไทม์ พลิกโฉมการลงทุนในกองทุนให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมใช้งาน 4 ธ.ค.นี้

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านโยบายเชิงรุกในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านการลงทุนในทุกมิติ ด้วยบทบาทของบลจ.ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกองทุนรวม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ และเพื่อให้การลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายที่สามารถเข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจและเริ่มวางแผนการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเปิดตัว “เพิ่มพูน” แชทบอทที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สื่อสารโต้ตอบกับนักลงทุนเป็นรายแรกของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง LINE Official และ Facebook Messenger ที่มีกลุ่มผู้ใช้คนไทยอยู่มากที่สุด ซึ่งสามารถตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนได้รวดเร็วทันใจตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนต่าง ๆ ของบลจ.ไทยพาณิชย์ ข่าวสารสภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคำแนะนำด้านการลงทุน และผลประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี
ซึ่งในอนาคตยังมีแผนการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถเชื่อมบัญชีกองทุนตลอดจนทำธุรกรรมได้ด้วย

สำหรับ แชทบอท “เพิ่มพูน” สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกอบด้วย กองทุนแนะนำที่แบ่งตามความสนใจ อาทิ ลดหย่อนภาษี, กองทุนติดดาว, หาที่พักเงิน, กระจายความเสี่ยง การแนะนำกองทุนแบบจัดสรรพอร์ตที่เหมาะสมตามความเสี่ยง ซึ่งมี 5 แผนการลงทุน ตลอดจนข่าวสารและบทความเกี่ยวกับกองทุน รวมถึงนักลงทุนสามารถปักหมุดกองทุนที่ต้องการติดตาม โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ การจ่ายปันผล ก็จะได้รับการแจ้งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ แชทบอท “เพิ่มพูน” ยังให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทุน โดยให้ประเมินตนเองดูระดับผลตอบแทนที่ต้องการ ระยะเวลาลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมพร้อมให้ข้อมูลกองทุน

“ความสำเร็จครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่สามารถทำให้แชทบอทของเราฉลาดขึ้น และยังมีจุดแข็งที่การพัฒนาคอนเท็นท์ในมุมการเงินการลงทุนให้เข้าใจง่าย ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้สมาร์ทโฟนในแทบทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าผ่านทางช่องทางดิจิทัลได้ถึง 1.5 ล้านรายภายใน 3 ปี” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ด้าน ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า “ทุกวันนี้ เราได้เห็นแล้วว่า เทคโนโลยี AI สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในทุก ๆ อุตสาหกรรม การพัฒนาแชทบอท “เพิ่มพูน” คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานของ AI อย่าง NLP (Natural Language Processing) หรือ ระบบประมวลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มาใช้ โดยสามารถสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างตรงใจและทันทีแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการการลงทุนครั้งใหม่ ในการช่วยให้บริการและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ “เพิ่มพูน” แชทบอท พร้อมให้บริการแล้วบนเฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์ คือ permpoonbyscbam (https://m.me/permpoonbyscbam) และจะพร้อมให้บริการบนช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน คือ SCBAM Line Official (https://line.me/R/ti/p/%40scbam) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

สตีเบล เอลทรอน เปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่ล่าสุด ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารกับผู้บริโภค

ชุดโฆษณาสั้นความยาว 30 วินาที ที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจตัวตนของสตีเบล เอลทรอนมากยิ่งขึ้น

สตีเบล เอลทรอน เครื่องทำน้ำอุ่น - น้ำร้อน เรื่องสนุก ไม่สะดุด

แคมเปญนี้มีความเป็นมาอย่างไร?

ฝ่ายการตลาด บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด ปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภค ผ่านโฆษณาสั้นความยาว 30 วินาที จำนวน 3 ชิ้น บอกเล่าเรื่องราวของพ่อ แม่ ลูก ครอบครัวหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวข้องกับน้ำในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหน สตีเบล เอลทรอน ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้ ซึ่งโฆษณาดังกล่าว ชูจุดเด่นความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำของสตีเบล เอลทรอน ไม่ใช่แค่เพียงผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อน หรือเครื่องเป่ามือที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังมีปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำ ซึ่งในหนังโฆษณาจะตอบโจทย์ความยุ่งยากที่ผู้บริโภคประสบในชีวิตประจำวันให้หมดไป นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่สตีเบล เอลทรอนได้ทำการปรับสโลแกนใหม่เป็น “เรื่องน้ำ มั่นใจ สตีเบล เอลทรอน จากเยอรมนี” ซึ่งได้เปิดตัวในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นครั้งแรก เพื่อย้ำจุดยืนที่แข็งแกร่งของสตีเบล เอลทรอนให้ไปถึงผู้บริโภคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แคมเปญโฆษณานี้ สตีเบล เอลทรอน ได้นำวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากที่ผ่านมา โดยได้เล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อ แม่ และลูกชาย โดยเปิดตัวโฆษณาตัวแรกด้วยฉาก ลูกชายโบกมือลาคุณพ่อ คุณแม่ ออกไปเล่นข้างนอกบ้าน เปิดโอกาสให้พ่อกับแม่มีช่วงเวลาส่วนตัวสองต่อสอง หลังจากสร้างบรรยากาศด้วยการปิดไฟและจุดเทียน คุณพ่อและคุณแม่ได้ย้ายตัวเองเข้าไปในห้องน้ำ ล็อกประตู แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิด เมื่อบรรยากาศทั้งหมดถูกทำลายด้วยน้ำเย็นจัด สลับกับร้อนจัด จากเครื่องทำน้ำร้อนที่ระบบทำความร้อนที่ไม่เสถียร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดกับเครื่องทำน้ำอุ่นของสตีเบล เอลทรอนอย่างแน่นอน เนื่องจากควบคุมด้วยระบบ Microprocessor เพื่ออุณหภูมิที่แม่นยำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่คงที่ ให้อาบได้อย่างสดชื่น ไม่ขัดใจ

โฆษณาสั้นตัวที่สองที่ปล่อยออกมา เล่าเรื่องราวของเช้าวันหนึ่ง ขณะที่ลูกชายกำลังอาบน้ำ ก็ต้องโดนขัดใจ เมื่ออยู่ดีๆน้ำที่กำลังอาบอยู่ก็เบาลง เพราะคุณพ่อเปิดน้ำเพื่อล้างรถที่หน้าบ้าน แต่คุณพ่อก็โดนขัดใจเช่นกัน เมื่อลูกชายเปิดน้ำฝักบัวให้แรงขึ้นเพื่อแย่งน้ำกลับมา จนเกิดเป็นศึกชิงน้ำกันอย่างดุเดือด ปิดท้ายด้วยคุณแม่ที่ส่งเสียงร้องมาจากห้องครัว เพราะน้ำที่อ่างล้างจานสาดกระเซ็นไปทั่ว จากศึกชิงน้ำของคู่พ่อลูก ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะหมดไป ด้วยปั๊มน้ำ สตีเบล บูส ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ผลิตจาก
สแตนเลส ให้แรงดันน้ำคงที่ และทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในบ้าน 

สตีเบล เอลทรอน ปั๊มน้ำ - ศึกชิงน้ำ

และโฆษณาสั้นตัวที่ 3 ส่งท้ายแคมเปญด้วยการถ่ายทอดความท้าทายที่หลายๆ คนกังวลทุกครั้งเมื่อนึกถึงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ดูแสนจะยุ่งยาก ที่บอกเล่าถึงครอบครัว ที่คุณแม่อยากได้เครื่องกรองน้ำใหม่ คุณพ่อจึงเรียกช่างเข้ามาเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ซึ่งมีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน ในขณะที่ฝั่งคุณแม่และคุณลูกช่วยกันติดตั้งเครื่องกรองน้ำสตีเบล เอลทรอนที่เพียงต่อสายที่เครื่องกรองน้ำกับท่อน้ำ ใส่ถ่าน ก็ได้น้ำดื่มสะอาดมาดื่มให้ชื่นใจแล้ว ซึ่งโฆษณาชิ้นนี้สื่อว่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ำนั้น ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว เพราะเครื่องกรองน้ำ สตีเบล เอลทรอน ติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังมีเทคโนยี Ultrafiltration ที่กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากแบคทีเรีย 100% ไปดื่มให้สุขภาพดีอีกด้วย

สตีเบล เอลทรอน เครื่องกรองน้ำ - เรื่องน้ำเรื่องเล็ก สุขภาพดีดีทำได้

โดยตัวละครในโฆษณาสั้นดังกล่าว แสดงถึงลูกค้าของสตีเบล เอลทรอนที่มีทุกเพศทุกวัย สร้างภาพลักษณ์เข้าถึงง่าย และเป็นมิตรให้กับแบรนด์ และในช่วงท้ายของวิดีโอ ได้มีการย้ำสโลแกนใหม่ล่าสุด “เรื่องน้ำ มั่นใจ สตีเบล เอลทรอน จากเยอรมนี” พร้อมให้คุณพ่อคุณแม่พูดชื่อสตีเบล เอลทรอนด้วยสำเนียงฝรั่งชัดเป๊ะ ตามด้วยลูกชายที่พูดไม่ค่อยชัดด้วยน้ำเสียงน่าเอ็นดู และโฆษกที่สรุปตอนท้ายว่า “จะออกเสียงแบบไหน ก็มั่นใจเหมือนกัน” ซึ่งสื่อว่า เรื่องน้ำสามารถมั่นใจ สตีเบล เอลทรอนได้ ไม่ว่าจะออกเสียงอย่างไรก็ตาม ได้เป็นอย่างดี

ผลตอบรับจากวีดีโอแคมเปญเป็นอย่างไร?

โฆษณาสั้นออกสู่สายตาทุกคนวันแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก โดยมียอดวิวกว่า 3 แสนวิว ภายในวันแรกที่ปล่อยวิดีโอออกมาเท่านั้น โดย มร.โรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด กล่าวว่า “โฆษณาชุดนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเรื่องราวที่เข้าถึงง่าย รวมถึงวิดีโอมีความยาวกระชับ เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน ที่ชอบเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง และไม่ยาวจนเกินไป ซึ่งเราเชื่อว่าโฆษณาสั้นนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับสตีเบล เอลทรอนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพที่มั่นใจได้ ด้วยมาตรฐานวิศวกรรมจากประเทศเยอรมนี และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องน้ำและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่หลากหลาย สมกับสโลแกนของเราที่ว่า เรื่องน้ำ มั่นใจ สตีเบล เอลทรอน จากเยอรมนี”

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสตีเบล เอลทรอน ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องเป่ามือ, ปั๊มความร้อน และปั๊มน้ำชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ได้ที่ www.facebook.com/stiebeleltronasia หรือ http://www.stiebeleltronasia.com

Page Visitor

030100278
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
17217
57928
190820
1477548
1609543
30100278
Your IP: 3.236.253.192
2021-10-27 07:27