CSR

มูลนิธิอิออนประเทศไทยรวมพลัง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มูลนิธิอิออนประเทศไทยรวมพลัง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำทีมกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิอิออน ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสา สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา” ณ พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรมจำนวน 974,050 บาท ให้แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมสภาพและการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่า

Rate this item
(0 votes)