then
July 04, 2022
DIP

“ดีพร้อม” หนุนสร้างอาชีพให้ชุมชนพิจิตร เชื่อมโยงหมู่บ้าน DIPROM CIV

“ดีพร้อม” หนุนสร้างอาชีพให้ชุมชนพิจิตร รองรับแรงงานกลับถิ่น พร้อมชูผลิตภัณฑ์ GI สร้างรายได้ เชื่อมโยงหมู่บ้าน DIPROM CIV ตั้งเป้าดันเศรษฐกิจฐานรากเต็มสูบ

ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน ภายใต้โครงการ "DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน" สร้างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าคาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า จากงบประมาณที่ลงไปสนับสนุนในพื้นที่ และประชาชนมีรายได้เสริมช่วงรอการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร พร้อมเดินหน้ากิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวทางการให้องค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของชุมชน พร้อมหนุนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ชูจังหวัดพิจิตรต้นแบบความสำเร็จดันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัด 2 ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า GI ยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนได้สำเร็จ พร้อมพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม “หมู่บ้านวังกรด” ด้วยการบริหารจัดการชุมชนการขยายช่องทางการตลาด การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว ดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและมั่นคง ไปพร้อมกัน

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก เพราะไม่สามารถทำงานในเมืองใหญ่ได้ เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ปิดตัวลง เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้ แต่ภายหลังจากที่สถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลายไปแล้ว แรงงานส่วนใหญ่ต้องการที่จะประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนาต่อ ดังนั้น ดีพร้อมจึงมุ่งเน้นเข้าไปส่งเสริมให้แรงงานกลับถิ่นและชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครับได้ โดยที่ไม่ต้องอพยพออกมาทำงานต่างถิ่นอีก ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ต้องการทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงที่ดูแลผู้ประกอบการในทุกระดับทั่วประเทศ จึงได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในกำกับให้เร่งหาวิธีการส่งเสริม ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรายได้ให้ดียิ่งขึ้น  

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ดีพร้อมจึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ ตำบลทับหมัน ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหินรวมจำนวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 2565 ดีพร้อม จะเน้นไปที่การดำเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์และการสร้างรายได้ให้ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน” โดยจะดำเนินการต่อเนื่องในจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดพิจิตรมีคนตกงานและขาดรายได้ เพราะสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งอาชีพในพื้นที่คือการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้ช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวประชาชนต้องว่างงาน ขาดรายได้ ดังนั้น ดีพร้อม จึงได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กับประชาชนที่สนใจในหลักสูตร ดังนี้

  1. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น (ยาดม ยาหม่อง ลูกประคบ) เนื่องจากในพื้นที่ทำการเกษตรและมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อาทิ ขิง ข่า ไพล ตะไคร้ ใบมะกรูด โดยการจำหน่ายก่อนหน้านี้จะเน้นไปที่การขายสด ซึ่งทำให้ได้ราคาค่อนข้างต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ดีพร้อมจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ประชาชนนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยาหม่องและลูกประคบ เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดและเก็บไว้ใช้เองในกรณีเจ็บป่วยและปวดเมื่อยจากการทำไร่ทำนาของคนในครอบครัว ถือว่าเป็นอีกแนวทางในสร้างอาชีพและรายได้จากสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  2. การทำผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้า โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเพราะในจังหวัดพิจิตรผู้สูงอายุค่อนข้างมีฝีมือ อีกทั้งไม้กวาดยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากมีการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มนี้จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นอาชีพเสริมหลังจากทำกิจกรรมในไร่นาเสร็จแล้ว หรือช่วงรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างดี ส่วนช่องทางการจำหน่ายจะเน้นไปที่การขายในตลาดนัดชุมชนและร้านยี่ปั๊วเป็นส่วนใหญ่ โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเป็นจำนวนมาก

“ดีพร้อมได้เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ "DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน" ด้วยการต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจผ่านหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต่อยอดในเชิงธุรกิจให้แก่ชาวพิจิตรด้วยการส่งเสริมผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 3 (DIPROM CENTER 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยปัจจุบันดีพร้อมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะด้านการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์และเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 200 คน และคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า จากงบประมาณที่ลงไปสนับสนุนในพื้นที่”
ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาดีพร้อมได้เข้าไปส่งเสริมระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรให้เกิดการต่อยอดสินค้า โดยการส่งเสริมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ให้แก่ผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด ได้แก่

 

  • ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านกระบวนการขอใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ ดีพร้อมยังได้สร้าง “ระบบควบคุมภายในสินค้าส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ส้มโอท่าข่อยไว้ด้วย เนื่องจากมีจำนวนผู้ปลูกน้อยลง โดยมีเกษตรกรได้รับการพัฒนา จำนวน 26 ราย มีพื้นที่ปลูก 228 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 6.8 ล้านบาทต่อปี

  • ข้าวขาวกอเดียว 35 ด้วยการผลักดันให้เป็น สินค้า GI อีกหนึ่งประเภท โดย ดีพร้อม ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อการยื่นขอมาตรฐานผ่านการดำเนินการจัดทำคำขอจดทะเบียน GI ให้แก่ข้าวขาวกอเดียว 35 เป็นสินค้า GI ของจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” ปลูกได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเท่านั้น โดยข้าวชนิดนี้ เป็นข้าวนาปีไวต่อช่วงแสง มีเมล็ดยาว เมื่อหุงข้าวสุกจะมีลักษณะร่วนและค่อนข้างแข็ง โดยส่วนใหญ่จะนิยมนำไปแปรรูป ทำแป้งข้าวจ้าว ทำเส้นขนมจีน
    ซึ่งมีเกษตรกรได้รับการพัฒนา จำนวน 13 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 267 ไร่ ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสากเหล็ก อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี อําเภอบึงนาราง และอําเภอโพธิ์ประทับช้าง สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2.56 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ดีพร้อมยังได้เข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม หรือหมู่บ้าน DIPROM CIV ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา คือ ชุมชนบ้านวังกรด ผ่านการให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน การจัดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การต้อนรับนักท่องเที่ยว และช่องทางการจัดการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนมีช่องทางการตลาดและรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้หมู่บ้านวังกรดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500,000 บาทต่อปี รวมถึงการเข้าไปช่วยเกษตรกรสมาชิกภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนให้กับศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยการให้องค์ความรู้การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ และคาดว่าจะช่วยให้เกิดรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 250,000 บาทต่อปี ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ดี ดีพร้อมมีความพร้อมที่จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สถานประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนผ่านนโยบาย “ดีพร้อมแคร์  DIPROM CARE” ซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับ และฟื้นฟูผู้ประกอบการหลังจากได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาด้วยการสำรวจปัญหาที่แท้จริง ศึกษาความต้องการ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการให้ในทุกมิติ (C-Customization) และสอดรับกับบริบททั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมผ่านการปฏิรูปกลไกการดำเนินงาน (R-Reformation) เพื่อให้เกิดรูปธรรม อันจะสะท้อนภาพของรายได้ประชาชนที่เพิ่มขึ้น และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 ต่อ 4 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 15 May 2022 20:49

Page Visitor

005474616
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
7502
32898
40400
128718
1299737
5474616
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 03:48