DIP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “The Power”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “The Power” ปลุกพลังเปลี่ยนโลกธุรกิจให้วิสาหกิจชุมชนและ OTOP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัด โครงการ “The Power” โครงการเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ OTOP แห่งปี ที่รวบรวมเอาผู้ผลิตสินค้าจากทั่วประเทศ 100 ราย มาพัฒนาวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งและโอกาสแก่วิสาหกิจชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ส่งผลให้ตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าขยายตัวมากขึ้น สร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัด “กิจกรรมการยกระดับศักยภาพด้านการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชุน” ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ หรือที่เรียกขานในชื่อย่อๆว่า “โครงการ The Power” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหลักสูตรอันเข้มข้นทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ด้วยแนวคิด “ปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ เปลี่ยนโลกธุรกิจของคุณด้วยคุณค่า เพื่อมูลค่าที่มากกว่า” โดยทางกรมฯ ได้รับเกียรติจากพาวเวอร์โค้ชและผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของวงการธุรกิจไทยมาร่วมกำหนดทิศทางหลักสูตรและดำเนินการสอนตลอดโครงการ และยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร มีขั้นตอนในการค้นหาตัวตน สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์  เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าเรียนจะมีโอกาสทดสอบตลาดจริง ทั้งในรูปแบบการทำ Business Matching กับห้างร้านชื่อดัง และการทดสอบตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจอีกด้วย

สำหรับการดำเนินงานโครงการ The Power ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและOTOP จากทั่วประเทศทั้งหมด 154 ราย คัดเลือกเหลือ 100 ราย เพื่อเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบการฝึกอบรม โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ห้วงเรียน ดังนี้ ห้วงที่หนึ่ง: 4-8 กุมภาพันธ์ 2563 ห้วงที่สอง: 24-26 มีนาคม 2563 และห้วงที่สาม: 13-14 พฤษภาคม 2563 โดยทุกๆ ห้วงการเรียน จะมีการให้

คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาสินค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร โดยทางโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาทิ คุณดุลยพล ศรีจันทร์ จาก PDM BRAND นักออกแบบผู้พลิกโฉมเสื่อไทยสู่ตลาดโลก คุณขจรรัฐ สุระโคตร จากแบรนด์ลุงบุญมี ผู้สร้างมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ พร้อมเสวนาจากประสบการณ์ตรงการสร้างธุรกิจชุมชน โดย คุณมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล แบรนด์คุณเก๋ ขนมหวาน และ คุณอารีรัตน์ จัดเสือ แบรนด์เพียงใจไทยสปา เป็นต้น

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทางโครงการจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ จำนวน 30-35 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาด ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เข้าสู่ตลาดสากลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งหมดนี้คือ นิยามของ “The Power” ปลุกพลังเปลี่ยนโลกธุรกิจให้วิสาหกิจชุมชนและOTOP  สามารถติดตามข่าวสารจากโครงการได้ทาง www.facebook.com dip the power หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 4885 8024  ไลน์โครงการ: dip.thepower  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Thai -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
Rate this item
(0 votes)