AGE จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM ร่วมกับ รพ.สต.บางพระครู จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

คาร์กิลล์ ร่วมกับองค์กร Save the Children จัดโครงการ “50 Healthy Schools” เพื่อเด็กไทยกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ

มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีเพื่อเด็กวัยเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปีครึ่ง

จากการสำรวจครั้งใหม่ขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเด็กไทย 1 ใน 10 คน มีภาวะเตี้ยและแคระแกร็นระดับปานกลางถึงรุนแรง และเด็กอายุ 1-14 ปี มากกว่าร้อยละ 15 เป็นโรคอ้วน ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา จึงร่วมกับองค์กร Save the Children จัดโครงการ “50 Healthy Schools” โดยได้รับคำแนะนำจากรัฐบาลไทย โดยโครงการจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนากา รและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา

ดร.พญ. สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เด็กไทยอายุ 6-14 ปี มีไม่ถึง 2 ใน 3 ที่มีพัฒนาการทางร่างกายในระดับสูงสุดและไม่มีภาวะเตี้ยและแคระแกร็น โรคผอมแห้ง หรือน้ำหนักเกิน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างนิสัยการกินที่ดี เช่น ไม่งดมื้อเช้า ดื่มนมวันละ 1 แก้ว กินไข่วันละ 1 ฟอง”

โครงการ 50 Healthy Schools จะจัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือเด็กวัยเรียนอายุ 7-12 ปี จำนวนกว่า 5,000 คน โดยเริ่มจากนักเรียนในโรงเรียน 12 แห่งที่ คาร์กิลล์ ให้การสนับสนุนอยู่ก่อนแล้ว และขยายไปยังโรงเรียนอีก 38 แห่งที่อยู่ใกล้เคียง

โครงการดังกล่าวจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน โรงอาหารของ โรงเรียน ผู้จำหน่ายอาหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง และตัวเด็กนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการปรับปรุงโภชนาการและกิจกรรมทางร่างกายของเด็กๆ และเพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่าคนไทย “มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต (non-communicable diseases - NCDs) และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ” สอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2559 ที่พบว่าเด็กไทยอายุ 6-17 ปี ไม่ถึง 1 ใน 4 ที่ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีตามข้อแนะนำ

นางแคร์โรไลน์ ไมลส์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กร Save the Children สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “Save the Children ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับคาร์กิลล์ซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการช่วยให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ทั้งนี้การพัฒนาโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพทางกายที่ดีให้กับเด็กๆ ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือของหลายฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการ 50 Healthy Schools ตั้งใจจะทำ ดิฉันมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เด็กไทยมีสุขภาพดีขึ้นและมีอนาคตที่ดีตามที่พวกเขาควรได้รับ”

มร.เดวิด แมคเลนแนน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มคาร์กิลล์ กล่าวว่า “การสนับสนุนชุมชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคาร์กิลล์ตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านอาหาร ที่มีอยู่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา เราต้องการให้ประชากรโลกที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการ   หล่อเลี้ยงโลกใบนี้และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ”

กิจกรรมในโครงการ 50 Healthy Schools จะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การสอนทำอาหารแก่เด็กนักเรียนพร้อมสูตรอาหารที่ทำได้อย่างสนุกสนาน และการทำงานร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจัดให้มีชั่วโมงเล่นและเกมที่สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ คาร์กิลล์จะสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นการออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มในโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำเงินที่เคยใช้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้

อนันดาฯ ร่วมกับ ฮาบิแทต (ประเทศไทย) ยกทีมอาสาสมัครสร้างบ้าน ในโครงการ “Give Homes Give Hugs @ Kanchanaburi ปีที่ 2”

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ยืนแถวหน้าที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายทิโมธี โล็ค (ยืนแถวหน้าที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานจากบริษัทออกแบบก่อสร้าง (Kakushin) และพนักงาน รวมกว่า 80 ท่าน ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “Give Homes Give Hugs ปีที่ 2” @ Kanchanaburi

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 – 2562  ภายใต้แนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความสุขด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีนี้จะก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 15 หลัง ปัจจุบันอนันดาฯ ได้มอบเงินสนับสนุน และกำลังอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิฮาบิแทตสร้างบ้านพักอาศัยแล้ว รวม 59 หลัง และ ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 1 หลัง โดยได้ส่งมอบให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่ง “ห้องสมุด” เป็นแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในปัจจุบันยังมีห้องสมุดจำนวนมาก ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

นางสาวอริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟุ้ดส์ จำกัด ผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนด์ระดับพรีเมียม แบรนด์ 137 ดีกรี กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านและเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม “แชร์เพื่อน้อง 1 share เท่ากับ 1 บาท” เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนฝึกฝนทักษะวิชาชีพ โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมกดแชร์ใน www.facebook.com/137degrees โดยทุกการกดแชร์กิจกรรมดังกล่าว บริษัทจะร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี

รวมถึงได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเป็นจุดวางกล่องรับบริจาคหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬา, ไปรษณีย์ไทย สาขาภาษีเจริญ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพชรเกษม, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต, โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, อาคาร ไทยซีซี ถนนสาทร, โครงการ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3,สเตเดียม วัน, สตาร์วิว คอนโดมีเนียม, เดอโซน คอนโดมิเนียม,โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ทั้ง 4 แห่ง คือ สุขุมวิท 77,  พระราม9, รามคำแหง  และร่มเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจเกินคาดหมาย มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคหนังสือมากกว่า 5,000 เล่ม และบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ยังได้นำกลุ่มจิตอาสาไปร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์นม 137 ดีกรี รวมมูลค่ากว่า 122,000 บาท  รวมถึงจัด กิจกรรมสันทนาการ  ที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น

นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนรวม 95 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังที่นักเรียนมีความรู้ในด้านวิชาการ ควบคู่กับทักษะนอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ห้องสมุดจึงแทบเป็นแหล่งการเรียนรู้เดียวที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงหนังสือเสริมความรู้นอกตำราเรียนได้  ดังนั้นอาคารห้องสมุดหลังใหม่และหนังสือที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเประโยชน์อย่างมาก รวมถึงจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การเกษตร ตัดผม ทำอาหาร ให้แก่นักเรียนและคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

BEM จัดกิจกรรม “BEM ชวนร้องเพลง”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมจิตอาสา “BEM ชวนร้องเพลง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมดนตรี BEM ร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมี ผู้บริหาร และพนักงานร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ อย่างอบอุ่น ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เมื่อเร็วๆ นี้

Page Visitor

032202303
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
5074
57627
343552
178538
1659375
32202303
Your IP: 52.205.167.104
2021-12-04 02:09