01Top_HachiEng

พฤกษา ลงนาม MOU ร่วมกับ สอศ. มุ่งพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เป็นหน่วยงานที่จัดและส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดย สอศ. ได้ดำเนินความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชน ที่เป็นธุรกิจเฉพาะทางร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี และในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์  และเป็นสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงเป็นโอกาสที่ดีของ สอศ. ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการพัฒนาการอาชีวศึกษา กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างสถานประกอบการ กับสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง /โยธา เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งงานในด้านวิชาการ ซึ่ง สอศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะสร้างบุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านก่อสร้าง โดยสถานประกอบการได้สนับสนุนจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และครูฝึก ผู้ควบคุมดูแล การฝึก การสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยความร่วมมือดังกล่าวต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปรับปรุงการเรียน การฝึก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคน และยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของ สอศ. ในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนกับภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน เป็นการป้อนคนให้ตรงกับงานและสร้างงานให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน

ระบบทวิภาคีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 พร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของพฤกษา ทั้ง ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ทั้งนี้พฤกษาได้มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอนงาน พร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง ในโครงการที่พฤกษาใส่ใจและให้ความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในอนาคตเยาวชนไทยเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เดอะมอลล์ โคราช จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มอส-ทาทา” รายได้ทั้งหมดสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ส่งต่อความรักสร้างความสุข จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช ส่งต่อความรัก สร้างความสุข” ซึ่งได้ศิลปินวัยรุ่นยุค 90's มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และ อมิตา ทาทา ยัง มาร่วมสร้างความสุขแก่พี่น้องชาวโคราช ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตร เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นอกจากนี้สมาชิก M Card ยังสามารถนำคะแนนสะสม M Point ร่วมสมทบทุนบริจาคผ่าน M Card แอปพลิเคชัน หรือ เคาน์เตอร์ รีเดมชั่น ในห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้าที่เดอะมอลล์โคราช (800 M Point = 100 บาท) โดยทางเดอะมอลล์จะร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่าของยอดบริจาค 1,000 ท่านแรก ที่บริจาคผ่าน M Card แอปพลิเคชัน  สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561 ที่ เดอะมอลล์ โคราช สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : The Mall Korat  เพราะเดอะมอลล์คือ #บ้านของคนโคราช #ThemallKorat #ThemallShoppingCenter #เดอะมอลล์บ้านของคนโคราช #ส่งต่อMPoint

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงานเอชอาร์ยุค 4.0

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นระดับโลก ผนึกแชปแมน ซีจี จัดงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0 ในหัวข้อ “การปฏิรูปสู่ดิจิทัล และศักยภาพด้านเอชอาร์ในอนาคต” โดยมี 20 บริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟัง อาทิ มอนเดเลส อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล นิสสัน ฯลฯ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากทั้งชไนเดอร์ อิเล็คทริค รวมถึง ยูนิลิเวอร์ และ อิมเมอรีส์ ร่วมแบ่งปันแนวคิดริเริ่มสำคัญ ถึงเรื่องการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่ออนาคตของผู้บริหารด้านเอชอาร์  นับเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสายงานดังกล่าวจากหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ณ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เมื่อเร็วๆ นี้

#ScheniderElectricThailand #LifeIsOn

CPI สนับสนุน “น้ำดื่มลีลา” และร่วมวิ่ง ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” พื้นที่อำเภอท่าแซะ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดย คุณชำนาญ ปิติกฤติยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน พร้อมเหล่าพนักงาน เข้าร่วมวิ่งโครงการ  “หมอชวนวิ่ง" ซึ่งจัดโดยแพทยสภา มีตัวแทนรับมอบคฑาบรรจุธงสัญญลักษณ์ เพื่อนำไปส่งต่อยังผู้รับช่วงต่อ รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร พร้อมได้สนับสนุนน้ำดื่มในการวิ่งครั้งนี้ ซึ่งการออกกำลังกายโดยการวิ่ง เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อเร็วๆนี้

เปิดไฟต้นคริสต์มาส

ศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิดงาน “CHRISTMAS TREE LIGHT UP CELEBRATION” ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และส่งมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่ให้ชาวลำปาง โดยมี พรเทพ อรรถกิจไพศาล, มุกดา ท้วมเสม, พันตำรวจตรี พรวสันต์ คำปินโต, พิมมุก ทวีวัฒน์, ปิยวดี ทวีกิจจินดาและวิชญาณี เปียกลิ่น ร่วมงาน บริเวณลานร่ำเปิง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางเมื่อเร็วๆนี้ (วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561)

จากซ้ายไปขวา

  1. พันตำรวจตรี พรวสันต์ คำปินโต  สารวัตรป้องกัน และปราบปราม สถานีตำรวจภูธรลำปาง
  2. คุณวิชญาณี เปียกลิ่น  ศิลปิน
  3. คุณพิมมุก ทวีวัฒน์  เซเลบริตี้
  4. คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
  5. คุณศิรินุช สวาสดิ์ธรรม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
  6. คุณมุกดา ท้วมเสม  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 32
  7. คุณปิยวดี ทวีกิจจินดา  เซเลบริตี้

Page Visitor

025490710
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
61195
56771
176626
176626
1709768
25490710
Your IP: 18.204.48.64
2021-08-03 23:26