กพร. ขานรับนโยบาย “สุริยะ” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กพร. ขานรับนโยบาย “สุริยะ” สร้างอุตสาหกรรมรักษ์โลก ดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวคู่มือและระบบการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร พร้อมผลักดันสถานประกอบการให้ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และสนับสนุนการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดกลับมาใช้ใหม่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือเรียกว่า BCG Model โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีรีไซเคิลอยู่แล้ว ขยายผลการนำองค์ความรู้ดังกล่าวและหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการใช้ประโยชน์กากของเสียและวัสดุเหลือใช้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วย

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (Circular Economy Performance Assessment Guidebook) และระบบการประเมินด้วยตนเอง (Circular Economy Performance Assessment System: CEPAS) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับสู่องค์กรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทำการประกอบการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยคู่มือและระบบการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการประเมินด้วยตนเองเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทราบสถานะปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงแนวทางในการพัฒนา ด้วยการนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงองค์กร โดยสามารถ เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการประเมินกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น การประเมิน ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน หรืออุตสาหกรรมรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พร้อมร่วมนำร่องประเมินในสถานประกอบการแล้ว      

“สำหรับการส่งเสริมสถานประกอบการร่วมดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ความสำคัญ  จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต” นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ได้ทางลิงก์ https://qrgo.page.link/rs8bv และสามารถเข้าใช้ระบบการประเมินฯ ได้ทางเว็บไซต์ http://cepas.dpim.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3904

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011897165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1674
67778
373340
8402443
252962
1525998
11897165
Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 00:34