FTI

ปี พ.ศ. 2563 เป้าผลิตรถยนต์ 2,000,000 คัน ลดลงร้อยละ 0.68

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ปี พ.ศ. 2563 เป้าผลิตรถยนต์ 2,000,000 คัน ลดลงร้อยละ 0.68 เป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 2,100,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2563 ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีจำนวน 2,013,710 คัน ลดลง 13,710 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

  • ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,000,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจำนวน 37,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 58 เพราะยังกังวลเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ ค่าเงินบาทแข็ง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางภูมิภาค
  • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจำนวน 23,454 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพราะการผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีความกังวลเรื่องภัยแล้ง การเมืองในประเทศ และดัชนีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ชะลอตัว

รถจักรยานยนต์

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2563 ประมาณ 2,100,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีจำนวน 1,948,480 คัน เพิ่มขึ้น 115,570 คัน คิดเป็นร้อยละ 7.78 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 400,000 คัน เท่ากับร้อยละ 19 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,700,000 คัน เท่ากับร้อยละ 81 ของยอดการผลิตทั้งหมด

  • ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 364,050 คัน เป็นจำนวน 35,950 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88
  • ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,700,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,584,430 คัน เป็นจำนวน 115,570 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29
Rate this item
(0 votes)