01Top_HachiEng

F&N โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น / Issue 034, November 2015

F&N โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

F&N รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการจัดการพลังงาน ชูนโยบายการบริหารจัดการและเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เล็งปีหน้าจะเข้าร่วมโครงการคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น อย่างต่อเนื่อง

คุณวรเดช แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแมนูแฟคเจอริ่ง บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ F&N ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 (The Prime Minister’s Industry Award 2015) ประเภทการจัดการพลังงาน โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลในด้านการเพิ่มผลผลิต

การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งการรณรงค์การลดมลภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก การนำพลังงานที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

“รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและปรับปรุงสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นรางวัลในด้านการเพิ่มผลผลิต และในปีนี้เราก็รับรางวัลในด้านการจัดการพลังงาน ส่วนในปีต่อไปเรามีการตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกวดในประเภทการบริหารความปลอดภัยหรือประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” คุณวรเดช กล่าว

ด้านหลักในการบริหารจัดการด้านพลังงาน บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่จะดำเนินการต่างๆ ทั้งการรณรงค์ในเรื่องของการดูแลการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการเก็บสถิติการใช้พลังงานภายในโรงงานในแต่ละวันว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ได้มีการตั้งไว้ หากปริมาณการใช้งานมีจำนวนมากกว่ามาตรฐาน ทางคณะกรรมการจะต้องศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เครื่องจักรรุ่นเก่าที่มีการใช้พลังงานมาก บริษัทจะหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรให้ใช้พลังงานลดลงมาเปลี่ยนหรือทดแทน เป็นต้น โดยการลงทุนเปลี่ยนแปลงจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นแต่จะช่วยลดการใช้พลังงานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ส่วนประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับจากการรับรางวัลดังกล่าวนั้น จะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการยอมรับ และมีรางวัลการันตีจากทางภาครัฐ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ให้มีการต่อยอดทางความคิด โดยจะให้พนักงานได้มีการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศและแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทในเครือเพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาองค์กรและบุคลากรต่อไปในอนาคต

สำหรับภายนอกองค์กรทั้งลูกค้าและคู่ค้า บริษัทได้มีการดำเนินการโครงการพาร์ทเนอร์ชิพ ซึ่งจะเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตวัตถุดิบหรือคู่ค้า โดยจะมีการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันแนะนำและแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัท และภายในส่วนของโรงงาน เพื่อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลขององค์กรอื่นๆ ได้นำกลับมาพัฒนาองค์กรของตนและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คุณวรเดช กล่าวต่อถึงจุดเริ่มต้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ ว่า โรงงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา จึงก่อให้เกิดแนวความคิดในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานจึงได้วางแผนที่จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูโรงงานและคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“เราอาศัยช่วงจังหวะวิฤตน้ำท่วม ที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายและจะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด โดยจะดำเนินการเปลี่ยนจากเครื่องจักรรูปแบบเดิมเป็นเครื่องจักรที่มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนได้ด้วย ซึ่งภายหลังการดำเนินการแล้วทางโรงงานก็สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 10-15% ทุกปี

นอกจากนี้ เรายังมีโครงการที่จะมุ่งเน้นการทำงานของเครื่องจักรที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน และเรายังมีการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งภายในโรงงานนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งยังหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น อาทิ การติดตั้ง Solar Roof Top และติดตั้งระบบ Cogeneration หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน (ก๊าซ, ของเหลวร้อน หรือไอน้ำ) เป็นต้น” คุณวรเดช กล่าว

คุณวรเดช กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่า ปัจจุบันการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือการแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ ให้ดีตามไปด้วย และเมื่อมีการพัฒนาดีขึ้นแล้วจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกลไกต่างๆ ภายในองค์กรให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ทุกองค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Page Visitor

028175253
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
28372
49354
230279
1162066
1699103
28175253
Your IP: 3.236.55.22
2021-09-23 10:33