“สยามคอมเพรสเซอร์ฯ” คว้ารางวัล HR Innovation

“สยามคอมเพรสเซอร์ฯ” คว้ารางวัล HR Innovation

สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมรับรางวัล “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2017) ในระดับ Silver” การันตีคุณภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมประกวดปีต่อไปด้วยโครงการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือบริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่ และ Scroll สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2017) ในระดับ Silver จากโครงการ “Unlock Your Potential for Innovative Organization Project”

สำหรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2017) จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืนและการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นหน้าที่สำคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยเจตนารมณ์ของการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมรณรงค์ยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย

การได้รับรางวัลดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้มีการเข้าร่วมประกวดและมีวัตถุประสงค์ที่มาจากความต้องการที่จะยกระดับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาของทีมงานทุกฝ่าย ประกอบกับ ในปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะโลกร้อนและมีการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมที่สูงมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์และลดผลกระทบดังกล่าว

บริษัทจึงได้มีการจัดโครงการ “Unlock Your Potential for Innovative Organization Project” ผ่านกระบวนการระดมความคิดของพนักงานในแต่ละทีมที่จะสามารถมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและโอกาสที่จะลดผลกระทบ สามารถคิดวิเคราะห์ หาวิธีการแก้ไข และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

“เราได้มีการกระตุ้นการรับรู้ของพนักงานในรายละเอียดของโครงการดังกล่าวและได้รับผลตอบรับที่ดี พนักงานทุกคนมีการระดมความคิดและพัฒนานวัตกรรมเป็นโมเดล โดยมีการนำเสนอในที่ประชุมต่อหน้าคณะกรรมการและผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นชื่นชมในแนวคิดและวิธีการพัมนานวัตกรรมของพนักงานเป็นอย่างมาก และเมื่อเราได้นวัตกรรมที่ดีที่สุด เรามีการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดต่อไป” คุณขจรศักดิ์กล่าว

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการเตรียมโครงการใหม่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ภายใต้ธีม “Digital Technology” ที่จะมุ่งเน้นความแม่นยำผ่านการตัดสินใจบนฐานข้อมูล เพื่อให้พนักงานได้ระดมความคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำโครงการทั้งสอง บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องรางวัลแต่อย่างใด แต่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนากระบวนการทางความคิด ทักษะ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทที่จะเติบโตไปด้วยกัน

คุณขจรศักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับการเข้าร่วมประกวดในปีต่อไป บริษัทคาดการณ์ว่าจะผลักดันโครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR โดยจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นนโยบายสำคัญของบริษัทแม่ โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผ่านกระบวนการปลูกฝังรายบุคคลในการค้นหาพื้นที่หรือจุดอันตรายในสถานที่ทำงาน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทรัพย์สิน