“รพ.นครปฐม” ตอกย้ำคุณภาพกว่า 6 ทศวรรษ เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

“รพ.นครปฐม” ตอกย้ำคุณภาพกว่า 6 ทศวรรษ เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

66 ปี โรงพยาบาลนครปฐมชูความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลระดับศูนย์กลางทางการแพทย์ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ ทั้งอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนอาคารสถานที่ รองรับการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมากว่า 66 ปี อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลในระดับศูนย์ (โรงพยาบาลประจำจังหวัด) ที่มีขีดความสามารถในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจำนวนเตียง 722 เตียง ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มของผู้ที่เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โรงพยาบาลนครปฐมจึงมีแผนในการพัฒนาทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ระบบการบริหารจัดการ และคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนสามารถรองรับการให้บริการผู้เข้าใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาล 57 ไร่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดอาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ โดยเป็นอาคารผู้ป่วย สูง 6 ชั้น จำนวน 120 เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 91 ล้านบาท โดยภายในจะเป็นอาคารที่ให้บริการเกี่ยวกับกุมารเวช

“อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เป็นอาคารผู้ป่วยที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียาราชวรมหาวิหาร ตั้งชื่ออาคารผู้ป่วย 120 เตียงว่า “อาคารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์” และให้ความเมตตาอุปถัมภ์ในการจัดหาเงินบริจาค พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า ประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อีกด้วย” นายแพทย์วีรศักดิ์กล่าว

ประกอบกับ ในปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง “อาคาร 100 ปี สาธารณสุข” ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยจะเป็นอาคารผู้ป่วย สูง 8 ชั้น จำนวน 208 เตียง และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 120 ล้านบาท โดยภายในจะเป็นอาคารที่รองรับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านอายุรกรรม, ห้องกึ่งวิกฤต (Semi ICU) และคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในอนาคต โรงพยาบาลนครปฐมยังมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ สูง 10 ชั้น โดยคาดการณ์ว่าใช้งบประมาณ 365 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563 ซึ่งจะเป็นอาคารที่พร้อมให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์หัวใจ, ศูนย์มะเร็ง และห้องผ่าตัด เป็นต้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกการรักษาและลดอัตราเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยขั้นวิกฤตมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาในเรื่องของงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูงและการดำเนินการตามระเบียบของทางภาครัฐที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นาน ดังนั้น โรงพยาบาลอยากเชิญชวนประชาชนหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อนำมารักษาพยาบาลผู้ที่เข้ารับการรักษาและครอบคลุมในการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อให้บริการในกลุ่มของผู้ที่มาติดต่อทางการแพทย์ โดยไม่ต้องรอคิวรวมกับผู้ป่วย อาทิ การขอใบรับรองแพทย์ประกอบการทำงานหรือการสมัครเรียนรักษาดินแดน และการตรวจโรคที่ไม่ป่วยหนัก เป็นต้น รวมทั้ง การทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล อาทิ ห้องน้ำ สวนหย่อม และการปรับปรุงภายในอาคาร เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับผู้เข้ารับการบริการและยังสอดคล้องกับนโยบาย “Smart Hospital” ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

นายแพทย์วีรศักดิ์กล่าวต่อถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลนครปฐมมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็นผู้นำของโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ และมีพันธกิจ (Mission) ซึ่งประกอบด้วย 1.ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน 2.พัฒนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง และ 3.จัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

“ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ตนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ตนตั้งปณิธานในการทำงานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้บริการอย่างเท่าเทียม โดยการดำเนินการปรับปรุงในส่วนต่างๆ และการให้บริการผู้ป่วย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการรักษาพยาบาล

รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม และยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และให้โรงพยาบาลสามารถบริการประชาชนได้อย่างคล่องตัว” นายแพทย์วีรศักดิ์กล่าว

สำหรับความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ ในปัจจุบันโรงพยาบาลนครปฐมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 ท่าน และอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มศักยภาพอีกประมาณ 50 ท่าน อีกทั้ง ยังมีบุคลากรในทุกแผนกที่พร้อมรองรับการให้บริการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้เข้ารับการบริการจึงมีความมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลพร้อมที่จะให้บริการอย่างครอบคลุมอย่างแน่นอน ทั้งการรักษาด้านโรคหัวใจ, การผ่าตัดผ่านกล้อง และเคมีบำบัด เป็นต้น

นายแพทย์วีรศักดิ์ กล่าวต่อถึงหลักในการทำงานและการบริหารโรงพยาบาลว่า ในการปฏิบัติงานของตนและบุคลากรจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ และมีการปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็วและถูกต้องบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางการแพทย์ ตลอดจนจะต้องมีภาวะในการเป็นผู้นำที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่บุคลากรภายใน ตนจะใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และมีการสร้างทีมในการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง การหาความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน อาทิ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้มีการจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการกุศล Family Rally For ICU ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรภายใน แทนการจ้างออแกไนซ์ เพื่อให้เกิดความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้จากการดำเนินการด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก