กรมชลประทานชูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

กรมชลประทานชูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

กรมชลประทานเปิดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560 - 2579) เร่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีการจัดทํามาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจการดําเนินงานให้สอดคล้องกัน

ประกอบกับ เพื่อให้เชื่อมโยงและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580), แผนยุทธศาสตร์น้ำระยะ 20 ปี (2561-2580), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564), ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (2560 -2579) ตลอดจนยุทธศาสตร์สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมชลประทานจึงได้มีการกําหนด Roadmap การดําเนินงานจําแนกออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี ซึ่งจะทําให้เกิดความชัดเจน ความเข้มข้นในเป้าหมายและแนวทางดําเนินงานในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579”

โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ “นโยบาย RID No.1” สู่การเป็นองค์กร อัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1.เร่งรัดการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ จํานวน 51 โครงการในปีงบประมาณปี 2562 และ 49 โครงการจะดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณปี 2563 เป็นต้นไป

สําหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวน 2,809 โครงการ ยังประโยชน์ให้กับประชาชนแล้ว โดยสามารถเก็บกักน้ำได้ 6,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร จํานวน 7.9 ล้านไร่ 2.ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ โดยการจัดทําแผนแม่บท พัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค ปรับปรุงการทําแผนระยะปานกลาง (MTEF) และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

3.เร่งรัดการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยกําหนดเป้าหมายเพื่อให้มีปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้น 13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านไร่ ภายในปี 2579 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ผ่าน การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศดิจิตอลภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center)

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งจากภาคเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น NGO โดยปัจจุบันได้จัดตั้งเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน กว่า 19 ล้านไร่ และมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้ครอบคลุมอีก 5.7 ล้านไร่ 6.นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ 7.ดําเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยการปรับรูปแบบการทํางานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ระบบการ ทํางานบนฐาน Digital ที่เป็นเอกภาพ (Digital Platform) พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำที่ครบถ้วนและทันสมัย

ดร.ทองเปลว กล่าวต่อว่า กรมชลประทานได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2561 จำนวน 4 รางวัล มีดังนี้ 1.ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนระดับดีเด่น การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของกรมชลประทาน 2.ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีเด่น โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย

3.ประเภทรางวัลผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือระดับชมเชย จํานวน 2 ราย คือ 3.1 การบริหารการใช้น้ำของชลประทานมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม และ 3.2 การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.เพชรบุรี

ส่วนแนวทางและการบริหารจัดการ ที่ทำให้กรมชลประทานได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ โดยยึดตามยุทธศาสตร์และอํานาจหน้าที่ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีการกําหนดกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับบทบาทของผู้นําองค์กร การให้ความสําคัญและความชัดเจนในการสื่อสารนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติในช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกันว่าเป้าหมายของหน่วยงานเป็นอย่างไร

นอกจากแนวทางนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแล้ว กรมชลประทานยังมีการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสภาพภูมิอากาศ ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น การตอบสนองต่อนโยบายและกฎหมายที่สําคัญ รวมทั้ง การพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”