47 ปี “รพ.เจริญกรุงประชารักษ์” โชว์ความสำเร็จทางการแพทย์

47 ปี “รพ.เจริญกรุงประชารักษ์” โชว์ความสำเร็จทางการแพทย์

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ ครบรอบสถาปนา 47 ปีแห่งความสำเร็จในการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร บวกการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและอาคารสนับสนุนทางการแพทย์ จำนวน 948 ลบ.

นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความสำเร็จในโอกาสสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ครบรอบ 47 ปีว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เดิมชื่อโรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม โดยเริ่มเปิดดำเนินการตรวจรักษาในทุกสาขาโรคในปี 2514 และได้ปรับปรุงสถานที่และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่ว่า “โรงพยาบาลบางคอแหลม” 

ในปี 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ปัจจุบันโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง จำนวน 464 เตียง รองรับการให้บริการทางการแพทย์คนไข้นอก ประมาณ 750,000 คนต่อปี และคนไข้ใน ประมาณ 20,000 คนต่อปี

นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ทั้งด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งและความพร้อมด้านการให้การบริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา

ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง จึงได้เข้ารับการตรวจประเมินจากแพทยสภา และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการใช้หลักการสำคัญของแพทยศาสตร์แนวใหม่ คือ เน้นการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physicians) ซึ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่เน้นดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม

ประกอบกับ การผสมผสานเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมถึงการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นผลการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนในท้องถิ่นภารกิจทางด้านการศึกษาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ครอบคลุมทั้งการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา

โดยมีทั้งหลักสูตรที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดำเนินการเอง และหลักสูตรที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกในส่วนของการจัดการศึกษาหลังปริญญา ในปัจจุบันโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ผ่านการประเมิน และได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาให้สามารถเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพออกไปดูแลรักษาประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีการพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยังเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ทางการแพทย์ในอีกหลากหลายสาขา โดยล่าสุดได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องแบบไร้แผล โดยมีผลงานด้านผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ เนื่องจากประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากกว่าต่างจังหวัด จึงได้มีการพัฒนาขึ้นและเป็นแห่งแรกของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ในขณะเดียวกัน ยังเป็นศูนย์กลางในการรักษาเด็กออทิสติกที่มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งปัจจุบันเด็กที่เป็นออทิสติกเริ่มมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งยังมีศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู รองรับการให้บริการผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่เกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และหอผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก โดยมีจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งจากเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ เมื่อปี 2552 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านโดยตรง และเพื่อให้สามารถรองรับการรักษาพยาบาลได้ถูกต้องอย่างครบวงจร

สำหรับปี 2561 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยังได้เพิ่มการให้บริการทางการแพทย์อีกมากมาย อาทิ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ และในเดือนธันวาคมจะมีการเปิดให้บริการห้องตรวจเพิ่มอีก 23 ห้อง รองรับการให้บริการทางด้านอายุรกรรม ตลอดจนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เพื่อยกระดับการให้บริการและรองรับต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สุกิจ กล่าวต่อว่า ด้วยการพัฒนาทางการแพทย์ในหลากหลายด้าน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงการก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 948 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและอาคารสนับสนุนทางการแพทย์ ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการแพทย์จาก พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงการกล่าวประกอบไปด้วย 1.โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู, หอพักแพทย์, หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 และ 2.โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ, เวชภัณฑ์ส่วนกลาง ซักฟอก พัสดุ, ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562

“ในการก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าว นอกจากจะรองรับการให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถที่จะรองรับในส่วนของศูนย์ศัลยกรรมชาย-หญิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกประมาณ 64 เตียง, ผู้ป่วยโรคหัวใจอีก 8 เตียง, อายุกรรม และมะเร็งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีผู้เข้ารับการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ เราจะต้องมีการดำเนินการทุบอาคารเดิมที่มีอยู่และก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมารองรับต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการขยายเต็มพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้ว” นายแพทย์สุกิจกล่าว

Page Visitor

032123730
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
43409
56556
264979
99965
1659375
32123730
Your IP: 54.144.55.253
2021-12-02 17:11