เครือโรงพยาบาลพญาไทฯ รับรางวัลสุดยอดแห่งความสำเร็จ

เครือโรงพยาบาลพญาไทฯ รับรางวัลสุดยอดแห่งความสำเร็จ

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลชูผลงานเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร คว้า “รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ด้วยกลยุทธ์ความใส่ใจและบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล

คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (Aon Best Employers 2018) ซึ่งจัดโดยบริษัท เอออน ประเทศไทย จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลได้เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งทางฝ่ายบุคคลจะดำเนินการสำรวจความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร สำหรับในปีแรกได้เสนอให้โรงพยาบาลพญาไท 3 เข้าร่วมประกวดรางวัลและสามารถคว้ารางวัลได้สำเร็จ ต่อมาในปี2560 ได้เสนอโรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3 จึงทำให้ได้รับมาอีก 3 รางวัล และล่าสุดในปี 2561 ได้เสนอโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เข้าร่วมประกวดด้วย จึงทำให้สามารถคว้า 4 รางวัล

"การได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นในแต่ละปีที่เข้าร่วมประกวด ไม่ใช่เพียงแต่ HR ที่มีความภาคภูมิใจ แต่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ จึงทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเป็นนายจ้างที่ดี ต้องปลูกฝังให้พนักงานเป็นลูกจ้างที่ดีควบคู่กันไป จึงจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการให้การบริการอย่างเต็มความสามารถตามมา" คุณสุภาพรกล่าว

ด้านรายละเอียดกิจกรรมที่โรงพยาบาลได้มีจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมประกวดรางวัล โดยเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล จะมีการจัด Outing ต่างจังหวัดร่วมกัน  ทั้ง 11 โรงพยาบาล และในการจัดกิจกรรมจะสอดแทรกวิธีการและการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประกอบกับจัดโครงการ The Employee Kids สอนลูกแทนคุณ โดยมีการจัดกิจกรรมในรสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วอยู่ร่วมกับสังคมได้ สอนให้มีเป้าหมายในใจ รวมถึง อีกหลายอย่างที่ทำให้บุตรหลาน พนักงาน รวมทั้ง ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างพลังให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีความสุขและเต็มความสามารถ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน ยังมีการส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานทุกคน โดยจะติดตามสอบถามเป็นประจำ มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่พนักงานพบเจอ ถึงแม้ว่าบางคนไม่สามารถบอกเล่าได้โดยตรง หรืออาจไม่มีเวลาเข้าพบ จะสามารถส่งรายละเอียดปัญหาผ่านทางอีเมลในการรับทราบปัญหา และหาวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานเกิดความสุขใจและสบายใจในการทำงาน

นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ยังใส่ใจในเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย และการเก็บออมเพื่อความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้พนักงานหมดความกังวล ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อพนักงาน ทำให้เกิดความสุข ทั้งการใช้ชีวิตในครอบครัวและการใช้ชีวิตในการทำงาน

"ในการเป็น HR นั้น เราต้องสวมหมวก 2 ใบ ทั้งมุมนายจ้างและมุมลูกจ้าง มุมนายจ้าง คือ จะต้องดูแลพนักงานทุกคนแทนเจ้าผู้บริหาร ทั้งความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความใส่ใจ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีศักยภาพ และปรับวิธีกระบวนการคิดให้พนักงานมีความสุข ส่วนในมุมของลูกจ้าง คือ การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกดีและนำไปปฏิบัติตาม" คุณสุภาพรกล่าว    

คุณสุภาพร กล่าวถึงสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงองค์กรต่างๆ ในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามสามารถนำองค์กรต่างๆ เป็นแบบอย่างได้ แต่ต้องนำมาพัฒนาในรูปแบบที่องค์กรดำเนินอยู่ ไม่ใช่เลียนแบบไปทุกอย่าง เพราะอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้ง อาจทำให้พนักงานเกิดความกดดันได้ เพราะฉะนั้นบริบทขององค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ

รวมทั้ง อยากจะฝากถึงเพื่อนร่วมอาชีพฝ่ายบุคลากร ในการตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรฝ่ายอื่นๆ มีความรักในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน พร้อมรับฟังความทุกข์และความสุขของพนักงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ คือ การบ้านของ HR ที่จะต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี