“รพ.ราชพิพัฒน์” เร่งพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์

“รพ.ราชพิพัฒน์” เร่งพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เผยความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร “ภูมิพิพัฒน์” อาคารอเนกประสงค์ สูง 7 ชั้น บวกอาคารสนับสนุนทางการแพทย์ สูง 7 ชั้น ด้วยงบประมาณรวม 517 ลบ. รองรับการให้บริการทางการแพทย์เพิ่มเป็น 300 เตียงและการให้บริการครบวงจร

คุณเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

คุณเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 162 เตียง ปัจจุบัน มีการจำนวนผู้เข้าใช้บริการทางการแพทย์ประมาณ 1,000 คนต่อวัน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงจำนวน 300 เตียง

โดยโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรุงเทพมหานครให้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร “ภูมิพิพัฒน์” อาคารอเนกประสงค์ สูง 7 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ 388 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นอาคารหลักในการให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% และเหลือในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานภายในต้นปี 2563

ขณะเดียวกันภายในอาคารจะประกอบไปด้วย หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่ได้มาตรฐาน, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด, หอผู้ป่วยวิกฤตที่มีคเรื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง, หอผู้ป่วยใน, หอผู้ป่วยพิเศษ และมีการนำเทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารสนับสนุนทางการแพทย์ สูง 7 ชั้น ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 129 ล้านบาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานเวชภัณฑ์กลาง, หอพักพยาบาล และหน่วยสนับสนุน โดยมีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่กับตัวอาคารเดิมของโรงพยาบาล จึงทำให้การขนย้ายเวชภัณฑ์และระบบสนับสนุนอื่นๆ สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สำหรับการการขยายโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” “มหานครแห่งคุณภาพชีวิต” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง และประชาชนทุกคนได้รับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงครบวงจรด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางแค, หนองแขม, ทวีวัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง

“นอกจากการพัฒนาเรื่องอาคารสถานที่ที่จะรองรับการให้บริการทางการแพทย์แล้ว เรายังดำเนินการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการบริการของผู้ป่วย โดยการนำระบบการตรวจสอบสิทธิ์เข้ามาใช้งาน และการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับบริจาค จำนวน 5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล เพื่อเปิดให้บริการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์และผู้สูงวัยให้บริการประชาชนใกล้เคียงอีกด้วย” คุณเลิศลักษณ์กล่าว

คุณเลิศลักษณ์ กล่าวต่อถึงหลักการบริหารงานว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน” ตนจึงมุ่งเน้นให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีจิตสาธารณะเป็นสำคัญ โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และที่ผ่านมาได้รับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณะสุข จากโครงการสะอาดตาสะอาดใจ, โครงการธนาคารขยะคุณธรรม, โครงการบุคคลต้นแบบคุณธรรม และโครงการตลาดนัดคนดีวิถีพอเพียง

ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นให้เพียงพอต่อการให้บริการ เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ครบถ้วน จึงอยากฝากให้ผู้อ่านนิตยสารที่มีจิตสาธารณกุศลสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่โรงพยาบาล หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2421-2222, 0-2444-0163 หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เลขที่บัญชี 191-0-20940-6