01.SuwanGroup

กพท. เผยยุทธศาสตร์พัฒนาอุตฯ การบินของไทย

กพท. เผยยุทธศาสตร์พัฒนาอุตฯ การบินของไทย

กพท. ชูแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2562-2565) 5 ด้านสำคัญ พร้อมเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน (Standard toward Sustainability)” รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก บวกแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในอนาคต และการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. 

ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานว่า จากการดำเนินงานปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้สำเร็จ เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าการบินพลเรือนของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นในยุทธศาสตร์การดำเนินงานในขั้นต่อไป คือการยกระดับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดการยั่งยืน

โดยในปีนี้ กพท. ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาตร์การดำเนินงาน 4 ปี (2562-2565) ซึ่งเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมในปี 2561 มาพัฒนาและปรับปรุงใหม่ จะมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืน ด้วยการทำงานในรูปแบบของมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มีและพัฒนาระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ 1.1 พร้อมรับการตรวจประเมินจาก ICAO 1.2 ยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ ICAO และ 1.3 พัฒนากฎระเบียบให้ครอบคลุมกิจการการบินพลเรือนทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนำกลไกการกำกับดูแลไปบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 2.1 มีและพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง (Licensing/Certification) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2.2 มีและพัฒนาระบบการกำกับดูแลการตรวจติดตามมาตรฐาน (Surveillance System) อย่างต่อเนื่อง 2.3 มีและพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ และ 2.4 นำระบบการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ (Enforcement System) ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน ได้แก่ 3.1 มีมาตรการส่งเสริม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิน 3.2 มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3.3 พัฒนาระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการให้บริการของผู้ประกอบการของไทยให้มีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ 4.1 มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 4.2 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการขององค์กรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.4 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ ISO 9001 และยกระดับการให้บริการของกระบวนการภายใน 4.5 บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate Image and Branding) และ 4.7 มีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นยุทธศาสตร์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบิน เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา

ส่วนนวัตกรรม ได้แก่ 5.1 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบการให้บริการให้ข้อมูล เพื่อการเป็นศูนย์กลางและแหล่งเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ด้านการบินของประเทศ และ 5.2 มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรม

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อเป็นการผลักดันคุณภาพการกำกับดูแลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินโลก จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน (Standard toward Sustainability)” โดยสื่อความหมายถึงมาตรฐานที่ครอบคลุมในเรื่องของความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, เศรษฐกิจ และมาตรฐานการกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดร.จุฬา กล่าวปิดท้ายว่า จากสถานการณ์การขึ้นสัญลักษณ์ธงแดงที่ชื่อประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ ICAO ที่ผ่านมา จึงได้มีการตั้ง กพท. ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสามารถดำเนินการแก้ไขจนประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินมีมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการจัดทำระบบใหม่ และเพิ่มสนามบินเชิงพาณิชย์ให้เพียงพอ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมไปจนถึงขั้นตอนศุลากรอีกด้วย

Page Visitor

009945394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9686
47024
153402
6707921
1334254
1540324
9945394
Your IP: 54.236.35.159
2020-10-28 04:25