1 ทศวรรษ รพ.จุฬาภรณ์

1 ทศวรรษ รพ.จุฬาภรณ์

รพ.จุฬาภรณ์ครบรอบ 10 ปี มุ่งสานพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษา พัฒนาต่อยอด พร้อมเป็นที่พึ่งพิง พร้อมชู 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นเลิศ ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นวันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดให้บริการครบ 10 ปีเต็ม จากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง ขยายบริการสู่การรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางอื่นๆ อย่างครอบคลุม ภายใต้แนวคิดการของมุ่งมั่นสร้างบริการทางกาแพทย์ตลอด 1 ทศวรรษ นั่นคือ ยกระดับการรักษา พัฒนาต่อยอด พร้อมเป็นที่พึ่งพิง

โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสานต่อพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนา ยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ประชาชนทุกคนทุกฐานะ ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด และเป็นมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้คัดสรรนำ 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ จาก 10 ศูนย์การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างบริการทางการแพทย์ที่ดีให้กับประชาชน โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าว ประกอบไปด้วย

1. เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัย ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน (DITP)  2. เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ  3. เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  4. เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งและหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็ง  5. เทคโนโลยีการฉายรังสีรักษามะเร็ง ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา

6. เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรี  7. เทคโนโลยีการตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  8. เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้านดวงตา คลินิกจักษุ  9. เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ 10. เทคโนโลยีฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ศูนย์โรคไต ซึ่งทั้งหมด เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการตรวจรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้พัฒนาต่อยอดจากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึง มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถแก้ไขปัญหาผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะให้การรักษาด้านมะเร็งแล้ว โรงพยาบาล ยังดำเนินให้การศึกษาทางการแพทย์ โดยผลิตบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านบุคลากรในโรงพยาบาล รองรับการบริการที่ครอบคลุม เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนคนไทย โดยในปีนี้เราได้นำเทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการในโรงพยาบาล อาทิ ดิจิทัลเพทซีทีสแกนที่เปิดให้บริการเป็นที่แรกในเอเชีย ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยการส่งเสริมด้านกายภาพบำบัด ให้ผู้ป่วยรู้จักป้องกันตัวเอง โดยมีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม เข้ามาบริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค ด้วยพระกรุณาธิคุณในองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน ก่อกำเนิดเป็นพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการสร้างบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน