เปิด “รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา” เน้นเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิด “รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา” เน้นเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการกระบวนการและเทคโนโลยีการรักษาที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาล และผู้ป่วยทั่วไป

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เผยว่า โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เกิดจากการมองเห็นถึงปัญหาด้านโรคมะเร็ง เนื่องจากเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด และยังมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่เข้าไม่ถึงบริการของการรักษา เพราะมีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งนี้ จึงได้มีการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มแพทย์ เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วย จนเกิดการก่อตั้งโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ขึ้น เพื่อเป็นสถานฐานพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่เป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีของผู้ป่วย

รวมถึงยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI, กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, กลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ให้การสนับสนุน และเห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง

โดยโรงพยาบาลดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 บนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เป็นอาคาร 1 หลัง จำนวน 4 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่คือ ชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่ใช้ในการรักษาแบบรังสีรักษาและเคมีบำบัด ชั้นที่ 2 เป็นส่วนของการให้บริการต่างๆ อาทิ ส่วนสำนักงานและร้านอาหาร ชั้นที่ 3 เป็นห้องแลป ห้องเอ็กซเรย์ และชั้นที่ 4 เป็นห้องผู้ป่วยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยพักค้างคืนจำนวน 30 เตียง โดยใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณ 500 ล้านบาท ปัจจุบันโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ศ.นพ.พิทยภูมิ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการรักษานั้น จะแบ่งการรักษาหลักๆ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาโดยเคมีบำบัด (Chemotherapy) เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ที่ค่อนข้างขาดแคลนในประเทศไทย ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีการรักษาที่สามารถร่วมกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ขาดแคลนเครื่องมือได้ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยประสบผลสำเร็จ และปลอดภัยจากโรคร้าย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะกว่า 20 คน เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งพยาบาลชำนาญการเฉพาะทาง จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโรงพยาบาลได้มีการจัดสรรบุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพมากที่สุด

“สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการจัดตั้งโรงพยาบาลนี้ คือเรามองเห็นว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เฉพาะภาคตะวันออกก็มีมากกว่า 6,000 ราย ซึ่งสถานพยาบาลที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย รวมถึงมีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์บัตร 30 บาท ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าไม่ถึงบริการการรักษาที่ดี เพราะมีเรื่องติดขัดต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายหรือการเดินทาง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันทุกระดับ เราจึงตั้งใจสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชาขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ และทางเลือกในการรักษาที่สะดวกแก่ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาที่ดี ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย และผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยลดลงได้อีกด้วย” ศ.นพ.พิทยภูมิกล่าว

สำหรับหลักการบริหารโรงพยาบาล ศ.นพ.พิทยภูมิ กล่าวว่า สิ่งที่โรงพยาบาลคำนึงมากที่สุดคือเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรักษา หรือด้านการบริการ โรงพยาบาลจึงมีแผนการดำเนินงาน โดยนำระบบคุณภาพ ISO มาเป็นมาตรฐาน รวมถึงใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล หรือ มาตรฐาน HA มาใช้ในการบริหารสถานพยาบาล ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นมาตรฐานและหลักการที่โรงพยาบาลต้องมีและปฏิบัติอยู่แล้ว

ศ.นพ.พิทยภูมิ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “โรงพยาบาลคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือให้แก่ภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการความช่วยเหลือ และการรักษาพยาบาลที่ดีอีกมาก และหวังว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทำจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้หายและกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขอีกครั้ง”