ม.บูรพาเปิดแผนการดำเนินงานปี 63

ม.บูรพาเปิดแผนการดำเนินงานปี 63

ม.บูรพาเผยทิศทางการดำเนินงานปี 63 ชู 4 นโยบายหลัก โดยเป็นมหาวิทยาลัยหลักสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงการ EEC บวกการศึกษาวิจัยและประมาณกำลังบุคลากร รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ระยะ 5 ปีข้างหน้า พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยกว่า 200 หลักสูตร หนุนนิสิตก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบันและอนาคต

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงแผนพัฒนาการดำเนินงานในปี 2563 ว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามนโยบายแผนงานที่เป็นหัวใจหลักสำคัญ ประกอบด้วย 1. การเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาหลักใน EEC  โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงการ EEC ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ

2. การทำข้อตกลง MOU ร่วมกับ EEC  โดยมหาวิทยาลัยบูรพากับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ EEC ร่วมกันวิจัยประมาณกำลังบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอต่อการรองรับโครงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

3. การก่อสร้างศูนย์ Genomics Center ในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การถอดรหัสผ่านทางพันธุกรรม การวิเคราะห์กลุ่มประชากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ ให้สามารถรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติประกาศคำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4. การเดินหน้าแผนโมเดล BCG  ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลไทยดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยมหาวิทยาลัยบูรพานำความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรหรือวัฒนธรรมที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาการวิจัยเชิงวิชาการ อาทิ การวิจัยผลผลิตทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึง การแปรรูปจากเปลือกทุเรียน มาทำเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และลดมลภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น

“มหาวิทยาลัยบูรพามีศักยภาพที่เพียงพอต่อการพัฒนาในหลากหลายด้าน และพร้อมจะยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยหลักและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพามาอย่างยาวนานถึง 64 ปี” ดร.วัชรินทร์กล่าว

ดร.วัชรินทร์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อให้นิสิตสามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า 230 หลักสูตร และดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ EEC โดยศึกษาความต้องการบุคลากร ผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆ

รวมถึง การร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งภายในปี 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาจะให้การเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied AI) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่มีจุดเด่นในด้านการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาค ห้องแล็บ Automation Park และอุปกรณ์การฝึกการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาฝึกปฏิบัติงานห้องแล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ (Mass Open Online Course) ซึ่งเป็นหลักสูตการเรียนการสอนระยะสั้น เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาเรียนในห้องเรียน และสามารถสะสมเป็นหน่วยกิตวิชาได้ครบตามกำหนดหลักสูตรปริญญามหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วัชรินทร์ กล่าวในตอนท้ายว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สอนบุคลากรด้านครูเฉพาะทางระดับประเทศ จนกระทั่งเปลี่ยนจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปี 2533 ได้มีประกาศยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

โดยมหาวิทยาลัยบูรพาให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยแบ่งเป็น 3 วิทยาเขต ประกอบไปด้วย วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตสระแก้วและวิทยาเขตบางแสน ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยบุรพา รวมทั้ง เปิดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาบูรพาตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ, แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ, พื้นที่เกษตรกรรม, แหล่งคมนาคมโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกที่อำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและปฏิบัติงาน ของบุคลากรและนิสิต การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Page Visitor

014914963
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44443
74919
198943
11437843
1282721
1988039
14914963
Your IP: 184.72.102.217
2021-01-19 15:07