01Top_System

“กรมโยธาธิการและผังเมือง” คว้ารางวัลเกียรติยศ

“กรมโยธาธิการและผังเมือง” คว้ารางวัลเกียรติยศ

กรมโยธาธิการและผังเมืองรับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ภายใต้ผลงาน “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)” หนุนสร้างประโยชน์ทวีคูณให้แก่ประชาชนและนักธุรกิจ

คุณสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการประชาชน ภายใต้ผลงาน “ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)” ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมบูรณาการข้อมูลแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิทัล ในพื้นที่ 76 จังหวัด

โดยผลงานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลร่วมกับตำแหน่งรูปแปลงที่ดินผ่านระบบ LandsMaps ที่ให้บริการทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th หรือ แอปพลิเคชัน LandsMaps ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำหรับรางวัลที่ได้รับดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมืองในการพัฒนาระบบงาน หรือระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปและนักธุรกิจจะได้รับประโยชน์ในด้านการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานราชการ ทำให้ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการในทุกๆ ด้าน รวมถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ขณะที่ ภาครัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรงในด้านที่ไม่ต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาตรวจสอบและค้นหาข้อมูล อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการดำเนินงานในด้านการตรวจสอบข้อมูลอีกด้วย ขณะเดียวกัน กรมโยธาธิการและผังเมืองยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยทำให้มีการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริการประชาชน ทั้งเรื่องระบบข้อมูล และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการให้บริการ

“เราได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมาโดยตลอด และให้บริการเฉพาะข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองเท่านั้น แต่การได้รับรางวัลบริการภาครัฐในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการข้อมมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ทวีคูณให้แก่ประชาชนและนักธุรกิจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ เรายังได้มีการต่อยอดการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เสมอมา เนื่องจาก ผังเมืองจะเกี่ยวเนื่องกับทุกๆ ภาคส่วน โดยมีผลงานเด่น ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนผัง EEC เป็นต้น  และล่าสุด ได้มีการเซ็นต์เอ็มโอยูกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการประเมินทรัพย์สินเพื่อนำไปพัฒนาในด้านต่างๆ” คุณสมเกียรติกล่าว

คุณสมเกียรติ กล่าวต่อว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่อยากมองเรื่องรางวัลเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน แต่จะเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการผังเมือง 2.ด้านการพัฒนาเมือง 3.ด้านการอาคาร และ 4.ด้านการบริการด้านช่าง

สำหรับรางวัลเลิศรัฐที่ได้รับประจำปี 2563 จะเป็นข้อมูลของผังเมือง ซึ่งสามารถขยายไปยังส่วนอื่นๆ ได้ โดยภารกิจต่อไปที่จะมุ่งเน้น ได้แก่ งานอาคาร ซึ่งมีกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับงานผังเมือง รวมถึง จะมุ่งเน้นในเรื่องปัญหาทางด้านกฎหมาย เนื่องจาก พ.ร.บ. ที่กรมโยธาธิการดูแลอยู่ทั้งเรื่องผังเมือง อาคาร การขุดดิน ถมดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคำถามในเรื่องข้อกฏหมาย ดังนั้น กรมโยธาธิการจะให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำตอบดังกล่าว รวมถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีแผนจะจัดสร้างระบบการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ในอนาคต จะเน้นในเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยเช่นกัน ทั้งโครงการจัดรูปที่ดินและการวางผังเมืองเฉพาะ

“รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิขององค์กร แต่เป้าหมายหลัก คือการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เรามีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ารักษามาตรฐานของรางวัลดังกล่าวไว้ตลอดไป โดยมุ่งพัฒนาระบบและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน มีโครงการต่างๆ ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยในเรื่องการลดขั้นตอนการทำงาน หรือลดการใช้เอกสาร เป็นต้น” คุณสมเกียรติกล่าว 

คุณสมเกียรติ กล่าวในตอนท้ายว่า ตนมองว่ารางวัลเลิศรัฐ จะมีความโดดเด่น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ นวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาองค์กรในหลายๆ เรื่อง ส่วนที่สอง ได้แก่ เทคโนโลยีที่นำมาใช้  ดังนั้น หน่วยงานราชการที่อยากจะประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องมีการปรับตัว และนำทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ง จะต้องหาวิธีดำเนินการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งวิธีการที่ดำเนินการในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ดำเนินงานได้

Page Visitor

030092078
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9017
57928
182620
1469348
1609543
30092078
Your IP: 3.237.16.210
2021-10-27 04:03