01Top_HachiEng

บทบรรณาธิการ May 2018

จากแนวโน้ม ความต้องการใช้พลังงานโดยรวมที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ซึ่งผันแปรตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ยังไม่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างแน่นอน

การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแลประหยัด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วย

สำหรับแนวทางหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และสร้างให้เป็นนิสัยประจำมีหลากหลายแนวทางเช่น การปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานหรือการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น ที่ผ่านมา BIZ FOCUS เชื่อมั่นว่า ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างดีเสมอมา

อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนธุรกิจมากกว่าภาคครัวเรือน และอาจจะประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจึงส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่ง ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าวเสมอมา และล่าสุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงทุกสิ่ง (อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง : Internet of thing) ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น สภาพการใช้พลังงาน, การแจ้งเตือนระดับการใช้พลังงาน, แนวทางการลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมถึงการควบคุมอัตโนมัติในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานผ่านระบบแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ พพ. ได้เตรียมวงเงินรวม 220 ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยผ่านรูปแบบเงินอุดหนุนการลงทุนแบบให้เปล่าสูงสุดในอัตรา 20% ของเงินลงทุนในมาตรการนั้น แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

รวมทั้งจะสนับสนุนสำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานที่อาคาร/โรงงานควบคุม มอบหมายให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในอัตรา 2% ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยได้เปิดรับสมัครให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31กรกฏาคม 2561

โครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายๆ โครงการที่ภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ “คุณเย็บ ซู ชวน” ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH โดยเปิดแผนการลงทุนเพิ่มฐานการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มงบกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ขยายกิจการทั่วโลก พร้อมอัดงบ 130 ล้านบาท สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรีรองรับไลน์การผลิตใหม่ๆ ในอนาคต คาดภาพรวมตลาดยานยนต์ปีนี้เติบโตเพิ่ม 5-10% พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 17 October 2019 12:45

Page Visitor

028035859
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
42227
48658
90885
1022672
1699103
28035859
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 18:25