01Top_HachiEng

บทบรรณาธิการ June 2021

ภาคอุตสาหกรรม  นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในทางกลับกัน การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว ยังพบว่าอีกมิติหนึ่งของกระบวนการผลิตสามารถก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น เกิดกากของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก รวมทั้ง ยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย

สำหรับวิธีกำจัดกากอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการฝังกลบ การเผากำจัด การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกากอุตสาหกรรมบางส่วนถูกนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ หรือไม่ได้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรอ. จึงได้ศึกษาและพัฒนาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรม เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะต้องส่งกำจัด

ล่าสุด ในปีงบประมาณ 2564 กรอ. โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ผ่านการใช้หลัก 3Rs และหลักการ KAIZEN (ไคเซน : คือการทำงานให้น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นลดขั้นตอนการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้สูงขึ้น) เข้ามาเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียเพิ่มเติม

โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กับ กรอ.จำนวนทั้งสิ้น 40 โรงงาน พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายเป็นผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม

สำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และการประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ภายในโรงงาน ส่งเสริมให้โรงงานสามารถปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปรับปรุงการจัดการของเสียให้สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การจัดการกากอุตสาหกรรม กำจัดของเสีย กำจัดน้ำมัน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator, WG) ผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม (Waste Transporter, WT) และผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor, WP) ที่ต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ คุณศรายุทธ น่าชม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายเอ็มเอ อินซูเลเตอร์ โปรไวเดอร์ จำกัด หรือ YMA ผู้ประกอบกิจการติดตั้งเครื่องจักร และซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในประเทศไทย เผยการดำเนินธุรกิจสดใสสวนกระแสวิกฤตโควิด-19 ปี 2564 เดินหน้าลุยขยายฐานลูกค้า พัฒนาการดำเนินงาน รองรับงานสร้าง-ซ่อมบำรุงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คาดรายได้เติบโต 3-4 เท่า หรือประมาณ 300-400 ล้านบาท มั่นใจจุดแข็งด้านเวลาและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าได้

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 05 July 2021 08:15
BizFocus

ทันยุค ทันสมัย หัวใจธุรกิจ บิสโฟกัส

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Page Visitor

025421567
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
48823
58660
107483
107483
1709768
25421567
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-02 20:28