บทบรรณาธิการ March 2019

ปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังนับเป็นส่วนหนึ่งของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะเข้ามามีอิทธิพลในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเร่งปรับตัว ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ จะเห็นได้ว่ามีหลายอุตสาหกรรมได้นำระบบอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในภาคการผลิตมากขึ้น

โดยการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้ามีเสถียรภาพและมีความแม่นยำแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในด้านต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การจัดซื้อวัตถุดิบ, การจ้างแรงงาน หรือการขนส่ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ระบบหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการผลิต อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีแนวโน้มตกงานหรือว่างงานสูงในอนาคต

นอกจากนี้ การว่างงานยังจะมีสาเหตุมากจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยจะกระทบต่อการส่งออกทำให้การเติบโตลดลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ขณะที่การลงทุนใหม่ที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นยังคงชะลอดูผลการเลือกตั้งประกอบการตัดสินใจในการจ้างงาน  

รวมถึงปัญหาเดิมๆ ที่จะทำให้ตัวเลขการว่างงานพุ่ง นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการบางรายหันมาใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนเพื่อปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว คือ แรงงานส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเกือบ 50% เป็นสายสามัญที่ไม่ใช่วิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานไทยต้องการมากนัก จึงทำนักศึกษาเหล่านี้หางานยากมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แนวโน้มอัตราการว่างงานของคนไทยตลอดทั้งปี 2562 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2-1.3% หรือ ราว 4-5 แสนคน ของกำลังแรงงานทั้งหมดประมาณ 38-39 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยระดับ 1% สำหรับตำแหน่งงานยอดนิยมของตลาด 5 อันดับแรกในปีนี้ได้แก่ 1.งานขาย 2.ช่างเทคนิค 3.ผลิต หรือควบคุมคุณภาพ 4.ธุรการ จัดซื้อ และวิศวกรรม และ 5.บัญชี

ดังนั้นในปี 2562 จึงต้องจับตามองว่า อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่จะจบใหม่อีกหลายหมื่นคนในเดือนมีนาคมนี้  ซึ่งจะต้องไขว่คว้าตำแหน่งการจ้างงาน เพื่อต่อยอดการดำรงชีวิตจากการเรียนรู้ที่ได้ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาออกมา รวมไปถึง ผู้ที่กำลังว่างงานในขณะนี้ด้วย

สำหรับการจ้างงานนับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะบอกถึงสภาวะตลาดแรงงานและรายได้ของครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่เชื่อมโยงกับสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะรายได้จากค่าจ้างและเงินเดือน คือรายได้ของครัวเรือน ทั้งนี้ หากมีรายได้มากขึ้น จะส่งผลให้มีกำลังซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน โดยหนุนภาครัฐผุด “ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ” รองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน หวังลดต้นทุนในการส่งไปทดสอบในต่างประเทศ บวกการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 17 October 2019 12:43